مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم پسر با ف شروع شود

معنی اسم فرحان و فرهان

معنی نام فرحان و فرهان

معنی و ریشه دقیق اسم فرحان و فرهان

همانطور که در قسمت اسم پسر با ف و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم فرحان و فرهان اسم پسرانه هستند که از نظر آوایی دقیقا یکسان هستند اما معنی و ریشه متفاوت دارند. فرحان نام پسرانه با ریشه عربی است (از “ح” آن مشخص است) و اسم فرهان نام پسرانه با ریشه فارسی است.هر دو اسم نامهایی خوش آوا، ۵ حرفی هستند که در ادامه درباره این دو اسم زیبا بیشتر بخوانید.

اسم فرحان

معنی اسم فرحان

Continue reading

معنی اسم فرشید

معنی نام فرشید

معنی و ریشه دقیق اسم فرشید

همانطور که در قسمت اسم پسر با ف و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم فرشید اسم فارسی پسرانه است. فرشید نام پسرانه محبوب، یک اسم خوش آوا، ۵ حرفی با معنی زیبا برای پسران است که ریشه پارسی دارد.

فرشید

معنی اسم فرشید

در ادامه درباره اسم فرشید بیشتر بخوانید.

Continue reading

اسم پسر با ف

لیست نام پسر ایرانی با حرف ف

اسم با ف

نام پسر با ف

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
۱ فؤاد  عربی  دل، قلب
۲ فائز  عربی  فایز، نایل، رستگار
۳ فائض  عربی  فایض، آنکه فیض و منفعت می آورد.
۴ فاتح  عربی  پیروز
۵ فاتک  اوستایی، پهلوی  معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی
۶ فاران  عبری  معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند.
۷ فارد  عربی  یگانه، تنها، تک، یکه
۸ فاروق  عربی  تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم
۹ فاضل  عربی  دارای فضیلت و برتری در علم
۱۰ فاطر  عربی  آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم
۱۱ فاطن  عربی  زیرک، دانا، آگاه
۱۲ فایز  عربی  نایل، رستگار
۱۳ فایض  عربی  فیض رسان، فایده بخش
۱۴ فایق  عربی  فائق، دارای برتری، مسلط، چیره، عالی، برگزیده
۱۵ فتاح  عربی  گشاینده، از نامهای خداوند
۱۶ فتح الدین  عربی  پیروزی در دین
۱۷ فتح الله  عربی  پیروزی خدا
۱۸ فتحعلی  عربی  مرکب از فتح (پیروزی) + علی (بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار
۱۹ فتوت  عربی  اسم پسرانه به معنی جوانمردی، بخشندگی، سخاوت
۲۰ فخرالدین  عربی  سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم: فخرالدین اسع گرگانی
۲۱ فخرالملک  عربی  مایه سربلندی و افتخار سرزمین
۲۲ فداک  عربی  نام روستایی در حجاز
۲۳ فراست  عربی  زیرکی، هوشیاری، درک و فهم
۲۴ فرام  عبری  معرب از عبری، تندرو
۲۵ فرانسیس  انگلیسی  آزاد، رها از قید و بند، فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی
۲۶ فراییم  عبری  معرب از عبری نام پسر یوسف (ع)
۲۷ فرج  عربی  گشایش در کار
۲۸ فرج الله  عربی  گشایشی از جانب خداوند
۲۹ فرجاد  اوستایی، پهلوی  فاضل و دانشمند
۳۰ فرحان  عربی  شادان، خندان
۳۱ فرحت  عربی  شادی، شادمانی
۳۲ فرخ زات  اوستایی، پهلوی  صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت
۳۳ فرخ یسار  فارسی,عربی  فرخ (فارسی) + یسار (عربی) دارای مال و ثروت خجسته و مبارک
۳۴ فردان  عربی  یکتا، یگانه
۳۵ فرش آورد  فارسی,عربی  فرش (عربی) + آورد (فارسی)، فرشید ورد
۳۶ فرشاسب  اوستایی، پهلوی  دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه
۳۷ فرصت  عربی  زمان، وقت
۳۸ فرض  عربی  آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شد باشد، پنداشتن، تصور، گمان
۳۹ فرقان  عربی  جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم
۴۰ فرقد  عربی  هر یک از دو ستاره فرقدین
۴۱ فروهر  اوستایی، پهلوی  در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند.
۴۲ فرهام  اوستایی، پهلوی  نیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت
۴۳ فرهود  عربی  پسر زیبا، مرد درشت هیکل، شتابزده، این اسم در لغتنامه دهخدا به عنوان نام عربی ذکر شده است.
۴۴ فرید  عربی  یکتا، یگانه، بی نظیر
۴۵ فریدالدین  عربی  آن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نامدار ایرانی قرن ششم و هفتم، عطار نیشاپوری
۴۶ فریدالزمان  عربی  آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است.
۴۷ فریدون  اوستایی، پهلوی  از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش، به معنی دارای شکوهی اینچنین (باشکوه)
۴۸ فصیح  عربی  دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام اسم دختر
۴۹ فصیح الدین  عربی  دارای روشنی و فصاحت در دین
۵۰ فصیح الزمان  عربی  آن که در زمان خود در فصاحت از همه والاتر است.
۵۱ فصیح الملک  عربی  آن که در کشور خود در فصاحت از همه برتر است.
۵۲ فضل  عربی  برتری دانش، اخلاق، و هنر، لطف، توجه، رحمت
۵۳ فضل الله  عربی  لطف و توجه خداوند
۵۴ فضیل  عربی  دارای فضل
۵۵ فکرعلی  عربی  آن که دارای فکر و اندیشه ای چون اندیشه حضرت علی (ع) است.
۵۶ فلق  عربی  سپیده صبح، فجر، نام سوره ای در قرآن کریم
۵۷ فلک الدین  عربی  نام طایفه ای از کردان
۵۸ فور  هندی  از شخصیتهای شاهنامه، اسم پادشاه هند در زمان اسکندر مقدونی
۵۹ فیاض  عربی  جوانمرد و بخشنده
۶۰ فیض الله  عربی  لطف و محبت خداوند
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ف