اسم دختر از م

نام دختر با م

اسم دختر فارسی با م

فهرست کامل اسم های دخترانه فارسی زیبا با حرف میم

اسم دختر از م
اسم دختر با م

اسم دخترانه با م Girls’ name with M

بسیاری از نام های زیبای دخترانه فارسی با حرف م آغاز می شوند. نسبتا اسم های محبوب دختر پارسی زیادی با حرف میم وجود دارند. اسامی با معنی زیبا که چون با م شروع می شوند از نظر آوایی نیز زیبا هستند. خیلی از این اسم ها از ترکیب ماه، مه (به معنی ماه و یا بزرگ) و مهر (به معنی مهربانی و یا خورشید) به صورت پیشوند در اسم ساخته شده اند. بیشتر این اسمها مجازا به معنی دختر زیباروی هستند. مثل نام های مهسا، مهرسا و مهتا. فهرست کامل اسامی دختر با م را در زیر می بینید. در جدول زیر نام های دخترانه فارسی با م بهمراه معنی قرار دارند. در صفحه بعد اسم های دختر ایرانی با میم. یعنی اسامی دخترونه کردی، ترکی، لری و سایر ریشه ها که با م شروع می شوند.

ردیف نام فارسی معنی اسم
۱ماتیسا ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها.
۲ماتینا گل سرخ در گویش مازندرانی
۳ماجان معجن، مانند ماه، ماهگان، نام قدیم رودی در اطراف شاهرود.
۴مادیا  نام همسر آخرین پادشاه ماد
۵مارتا در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است. یعنی فناپذیر، دنیایی.
۶مامک  مادر، خطاب محبت آمیز به فرزند دختر
۷مامو  نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه سلسله ساسانیان
۸ماندان  = ماندانا
۹ماندانا  عنبر سیاه، نام فارسی دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و همسر کمبوجیه و مادر کوروش پادشاه هخامنشی
۱۰مانه  نام روستایی در نزدیکی بجنورد
۱۱مانیان دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد، همچنین به معنی بی نظیر و بی همتا.
۱۲مانیا علاقه بسیار زیاد
۱۳ماه آفرید  آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام زنی زیباروی، همسر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی.
۱۴ماه آفرین  آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک خرم دین، نام همسر فتحعلی شاه قاجار.
۱۵ماه بانو  زنی که چون ماه می درخشد.
۱۶ماه به بهتر از ماه
۱۷ماه پرن  زیبا و لطیف چون ماه و پرند
۱۸ماه پری  زیبا چون ماه و پری
۱۹ماه پیکر  آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است.
۲۰ماه تابان  ماه درخشان و نورانی
۲۱ماه جهان  ماه دنیا، زیبای جهان
۲۲ماه چهره  ماهچهر، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است، زیبارو
۲۳ماه خاتون  بانویی که چون ماه زیباست.
۲۴ماه خانم  (فارسی,ترکی) : ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست. انتخاب اسم
۲۵ماه خدای  نام فرشته ای
۲۶ماه رخسار  ماهچهر
۲۷ماه روی  ماهچهر
۲۸ماه زیور  زیور و زینت ماه
۲۹ماه شاد مرکب ازماه + شاد (خوشحال)
۳۰ماه شید  روشنی و درخشش ماه
۳۱ماهانه  دختر ارمنشاه شاه ماچین در داستان سمک عیار
۳۲ماهبد  مرکب از ماه + بد (پسوند اتصاف)
۳۳ماهپاره  دارای زیبایی ای چون زیبا یی ماه
۳۴ماهتا  مهتا، مانند ماه
۳۵ماهتاب  مهتاب
۳۶ماهتاج آن که تاج او چون ماه می درخشد.
۳۷ماهتیسا  در گویش مازندران ماه تنها
۳۸ماهچهر ماه چهره، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است، زیبارو اسم ایرانی
۳۹ماهدخت  دختر زیباروی چون ماه
۴۰ماهدیس  آن که مانند ماه زیباست.
۴۱ماهرخ ماهچهر، آنکه صورتی زیبا و درخشان چون ماه دارد.
۴۲ماهرو بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.
۴۳ماهزاد  زاده ماه، زیبا
۴۴ماهک  ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی
۴۵ماهکان منسوب به ماه کوچک، دختری کوچک و زیبا، این اسم در مناطق بلوچ نشین رایج است.
۴۶ماهگل  ان که چون ماه و گل زیباستف زیبا روی
۴۷ماهناز ناز و زیبا مانند ماه
۴۸ماهناک  روشنی ماه و مهتاب
۴۹ماهنوش  آن که چون ماه زیبا و چون عسل شیرین است.
۵۰ماهور  نام یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی اسم دختر
۵۱ماهوش  مانند ماه
۵۲ماهویه  ماهوی
۵۳ماهی  جانوری مهره دار، آبزی معروف
۵۴ماهین  منسوب به ماه، مانند درخشان و نورانی
۵۵مدیا  نام همسر آخرین پادشاه ماد
۵۶مدیسه  نام روستایی در استان اصفهان
۵۷مرجون  گل میشه بهار
۵۸مردآوند  نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی
۵۹مرسده  معنی ۱: ملکه؛ ۲: جنگل راش، جای روئیدن راش، به مجاز یعنی زیبا، خرم و با طراوت
۶۰مرمر  نوعی سنگ دگرگون شده آهکی که به علت زیبایی در مجسمه سازی و نماسازی ساختمانها به کار می رود.
۶۱مرمرین  ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر
۶۲مروا  پهلوی فال نیک و دعای خیر
۶۳مروارید  نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی صدفهای دریایی یافت می شود، دُر، لؤلؤ
۶۴مژان نرگس نیمه شکفته
۶۵مژده  خبر خوش و شادی بخش، بشارت
۶۶مژگان  مژه ها
۶۷مستانه  مستی آور، سرخوش و شاد
۶۸مشکاه مکان نورانی، چراغدان، طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند.
۶۹مشکنک  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
۷۰ملورین در بلورین، رویه شفاف
۷۱ملوس  قشنگ، ظریف و خوشگل
۷۲ملیله  رشته باریک فلزی طلا
۷۳منا  (نام اوستایی، پهلوی، فارسی) شایسته شاهی، شایگان
۷۴منیژه  از شخصیتهای شاهنامه، اسم دختر افراسیاب و همسر بیژن از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
۷۵موژان موجان، گل نرگس نیم شکفته، گل نرگسی که تازه در حال بازشدن است.
۷۶مه پاره  ماهپاره
۷۷مه پیکر  آن که چون ماه تابان و درخشان است، خوش اندام و زیبا
۷۸مه سیما  مه (فارسی) + سیما (عربی)، ماه سیما
۷۹مه فروز  فروزنده و روشن کننده چون ماه روشن و پیدا
۸۰مه فروغ  پرتو ماه
۸۱مه گل ماه گل
۸۲مه لقا  (فارسی – عربی) مه (فارسی) + لقا (عربی) = آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد.
۸۳مه یاس زیبارو – زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس
۸۴مها  در گویش مازندران ابر
۸۵مهبا همراه ماه
۸۶مهبان نگهبان ماه، مجازا زیبا و مهتاب رو
۸۷مهتا  همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه
۸۸مهتاب  نور و روشنایی ماه نام فارسی
۸۹مهتاج آنکه تاجی درخشنده چون ماه دارد.
۹۰مهدخت  دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است.
۹۱مهدخت  دختر بزرگ و سرور
۹۲مهدیس شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید
۹۳مهدیسا منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه
۹۴مهر محبت و دوستی، خورشید، هفتمین ماه از سال شمسی، نام روز شانزدهم از هر ماه در تقویم ایران باستان، فرشته نور و عهد و پیمان در آیین زردشتی
۹۵مهرآذر  مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + آذر (آتش)، از موبدان پارس در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۹۶مهرآذین  مرکب از مهر (خورشید) + آذین (آرایش)
۹۷مهرآسا  مانند خورشید
۹۸مهرآفرید  آفریده خورشید، نام همسر ایرج بنا به روایتی
۹۹مهرآگین  همراه با محبت
۱۰۰مهرآور  آن که موجب مهر و محبت شود، آورنده محبت
۱۰۱مهرا منسوب به مهر، بانوی مهربان، دختری که مانند خورشید یا از تبار خورشید است.
۱۰۲مهرافروز  روشن کننده مهر و محبت
۱۰۳مهرانا منسوب به مهران، دارنده مهر، نام پدر اروند سردار ایرانی در عهد انوشیروان، نام شهری در غرب ایلام، نام یکی از خاندان های هفتگانه عصر ساسانی که مقرشان در پارس بوده نیز هست.
۱۰۴مهراندیش  آن که در فکر و اندیشه محبت و مهربانی است.
۱۰۵مهرانگیز  برانگیزاننده محبت و دوستی
۱۰۶مهرانه  مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + انه (پسوند نسبت)
۱۰۷مهراوه  مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + اوه (پسوند شباهت)
۱۰۸مهربان  دارای محبت و عاطفه
۱۰۹مهربانو  زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید
۱۱۰مهرتا  همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید
۱۱۱مهرتاب  آنچه خورشید بر آن می تابد.
۱۱۲مهرخ  ماهرخ اسم ایرانی زیبا
۱۱۳مهرخ  آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو
۱۱۴مهردخت  دختر خورشید
۱۱۵مهردیس  مانند خورشید
۱۱۶مهرسا  به معنی مانند خورشید. معنی کامل تر و نظرات: اسم مهرسا.
۱۱۷مهرشید  خورشید نورانی
۱۱۸مهرگان منسوب به ماه مهر، مهربانی، جشنی به همین نام که ایرانیان باستان در پانزدهمین روز مهر برگزار می کردند و در آن روز از دوستان صمیمی خود قدر دانی می نمودند.
۱۱۹مهرگل  مرکب از مهر (خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون خورشید می درخشد.
۱۲۰مهرناز زیبا چون خورشید، از شخصیت های شاهنامه، نام خواهر کیکاووس پادشاه کیانی و همسر رستم پهلوان شاهنامه.
۱۲۱مهرنگ به رنگ ماه ، دختر زیبا و سفید رو
۱۲۲مهرنگار  نگارنده خورشید، نام همسر یزدگرد پادشاه ساسانی
۱۲۳مهرنوش  شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۲۴مهرو  آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو
۱۲۵مهرو  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین سردار ساسانی
۱۲۶مهروز  آن که روزش چون ماه درخشان است، خوشبخت
۱۲۷مهروش  مانند خورشید
۱۲۸مهری  منسوب به مهر
۱۲۹مهریز زیباروی کوچک، ماه کوچک.
۱۳۰مهرین  مهر (خورشید یا محبت) + ین (پسوند نسبت)، نام آتشکده ای در قم
۱۳۱مهسا  مانند ماه، زیبا. توضیح بیشتر و نظرات درباره اسم مهسا.
۱۳۲مهسان  مانند ماه، زیبا
۱۳۳مهسانه  آن که چون ماه زیبا و درخشان است.
۱۳۴مهستی  (فارسی – عربی): مه (فارسی، ماه) + سیتی (عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه بانو.
۱۳۵مهشاد  مرکب از مه (ماه) + شاد (خوشحال)
۱۳۶مهشید  ترکیب “مه” + “شید” یعنی ماه روشن و درخشان، پرتو ماه. مهشید یعنی دختر زیباروی، دختری که چهره ای چون ماه دارد. مانند اسم مهرشید که در بالا اشاره شد و ترکیب مهر و شید بود.
۱۳۷مهفام  به رنگ ماه
۱۳۸مهکامه  دارای کام و آرزویی چون ماه روشن و پیدا
۱۳۹مهلا  مهلا یعنی دوستانه، آهسته.
۱۴۰مهلقا مه لقا، مه (فارسی) + لقا (عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون ماه دارد.
۱۴۱مهناز  آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و فخر می فروشد.
۱۴۲مهنور نور ماه، دختر زیبا، بانوی خوش چهره.
۱۴۳مهنوش دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین زیبا و شیرین
۱۴۴مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است، از نسل بزرگان، بزرگ زاده، مرکب از مه به معنای بزرگ بعلاوه نیا به معنای اجداد و نیاکان.
۱۴۵مهوش  مانند ماه، بسیار زیبا
۱۴۶مهیا منسوب به مه، بزرگمنش، بانوی بزرگ
۱۴۷مهیاره  آن که از ماه دست بند دارد.
۱۴۸مهیتا زیبا و درخشان مانند ماه مرکب از مه (ماه) + ی نسبت + تا تشبیه
۱۴۹مهین  مانند ماه
۱۵۰مهین  بزرگتر، بزرگترین
۱۵۱مهین دخت  دختر بزرگتر
۱۵۲میترا صورتی از واژه “مهر” در زبانهای ایران قدیم، الهه مهر که چشم دادگاه عدالت است و هیچ چیز را نمی‌توان از دید او پنهان داشت؛ بدون گذشت در مقابل پیمان شکنان؛ پاسدار راستی نام فارسی پسر
۱۵۳میچکا  در گویش مازندران گنجشک
۱۵۴میخک  گلی زینتی و پُرپَر به رنگهای سرخ، سفید و صورتی.
۱۵۵میریام  قوی و فربه، نام خواهر موسی (ع)
۱۵۶میشکا میچکا، گنجشک در زبان مازندرانی
۱۵۷میشی  منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز
۱۵۸میگل  مرکب از می (شراب) + گل
۱۵۹میلا یکی از انواع مرغابی ، لک لک
۱۶۰مینا  گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ.
۱۶۱میناز (اسم فارسی – گیلکی) نازنین من = مرکب از م (مخفف من) + ناز (مخفف نازنین)
۱۶۲مینو  آسمان، بهشت اسم دختر
۱۶۳مینوچهر  دارای چهره ای چون بهشت، زیبا روی
۱۶۴مینودخت  دختر آسمانی، دختر بهشتی
۱۶۵مینورام  آسمان آرام، نام فرشته رامش و خوشی
۱۶۶مینورخ  دارای چهره ای آسمانی و بهشتی
۱۶۷مینوزاد  زاده آسمان یا زاده بهشت
۱۶۸مینوسرشت  آن که یا آنچه طبیعتی مانند بهشت دارد.
۱۶۹مینوش  می نوشنده، نوشنده می
۱۷۰مینووش  مانند بهشت، زیبا چون بهشت
۱۷۱میهن  وطن، زادگاه
۱۷۲میهن بانو  بانوی وطن
۱۷۳میهن تاج تاج و سرور وطن
۱۷۴میهن دخت  دختر وطن
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه:

اسم دختر ایرانی با م

حتما صفحه بعدی اسم های با م را مشاهده کنید. خیلی از اسم های ترکی، کردی، عبری، عربی و … در صفحه بعدی اسامی قرار گرفته اند.

اسم با م
اسم دخترانه به م