مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

Turkish girl’s name

اسم دختر ترکی با م

نام های ترکی دختر با م

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف میم شروع می شوند

اسم ترکی ریشه نام معنی اسم دخترانه ترکی
۱ ماشگانا ترکی مهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی این اسم زیبا مرسوم بوده است.
۲ ماه بی بی فارسی، ترکی ماه (فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.
۳ ماه خانم فارسی، ترکی ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
۴ ماهنی اسم دختر ترکی ترانه
۵ منجوق ترکی نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس، گل سر، و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.
۶ مونجوق ترکی = منجوق
کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف م به نظر شما اسم زیباتری است؟

لیست کامل اسمهای ترکی آذری: اسم ترکی

اسم ترکی برای دختر با ق گ ل

نام های ترکی دختر با حرف ق گ ل

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف قاف، گاف، لام شروع می شوند

اسم ترکی ریشه نام معنی اسم دخترانه ترکی
۱ قیزبس ترکی دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند.
۲ گزل ترکی زیبا
۳ گلین ترکی عروس
۴ گوهرتاش فارسی، ترکی ترکیب گوهر(فارسی) + تاش (ترکی) به معنی همتای گوهر
۵ لاچین ترکی شاهین شکاری
کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف ق، گ، ل به نظر شما اسم زیباتری است؟

اسم دختر ترکی زیبا با ش، ص و ط

نام های ترکی دختر با حرف ش، ص و ط

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف شین، صاد و ط شروع می شوند

۱ شاران اسم ترکی گردنبند مروارید
۲ شاه صنم فارسی، ترکی شاه (فارسی) + صنم (عربی)، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۳ شایلی ترکی بی همتا، بی مانند
۴ شایلین ترکی بی همتا
۵ شلاله ترکی آبشار
۶ صاباح ترکی ترکی از عربی صبح
۷ صاباح گل ترکی، فارسی صاباح (ترکی) + گل (فارسی)؛ مرکب از صاباح (صبح) + گل
۸ طرلان ترکی ترلان، نوعی پرنده، باز شکاری
۹ طغاترکان ترکی نام دختر الغ بیک گورکان
کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف ش، ص و ط به نظر شما اسم زیباتری است؟