Turkish girls name with m

اسم دختر ترکی با م

نام های ترکی دختر با م

شامل اسم های ترکی استانبولی و آذری دخترانه که با حرف میم شروع می شوند. به طور کلی اسامی با حرف م از جمله نام های محبوب هستند. اسم های با م هم تعدادشان به خصوص در زبان فارسی زیاد هست. در ادامه لیست اسامی ترکی با حرف م را می بینید.

Turkish girl name with M
اسم دختر ترکی با م

اسم ترکی دختر با حرف م

اسم ترکی ریشه نام معنی اسم دخترانه ترکی
۱ ماشگانا ترکی مهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی این اسم زیبا مرسوم بوده است.
۲ ماه بی بی فارسی، ترکی ماه (فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.
۳ ماه خانم فارسی، ترکی ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
۴ ماهنی اسم دختر ترکی ترانه. از نام های مرتبط با شعر و موسیقی.
۵ منجوق ترکی نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین روی لباس، گل سر و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.
۶ مونجوق ترکی = منجوق. ماهچهٔ علم و چتر و آن چیزی می باشد که از زر و سیم و غیره راست کرده بر سر علم لشکر و غیره می نهند. معنی کامل در: لغت نامه دهخدا: منجوق.

البته اسم مارال هم از اسم های زیبای دخترانه ترکی است. بررسی کامل: اسم مارال.

اسم دختر ترکی با م
اسم ترکی با م

کدامیک از اسم های ترکی آذری دخترانه با حرف م به نظر شما زیباتر هستند؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید. ضمنا اگر اسم دختر ترکی با حرف م سراغ دارید که در لیست بالا نیست، در قسمت نظرات بنویسید تا اضافه نماییم.

لیست کامل اسم های ترکی در: اسم ترکی

Turkish girl name with L G

اسم ترکی برای دختر با ق گ ل

اسامی ترکی دختر با حرف ق گ ل

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف قاف، گاف، لام شروع می شوند.

اسم ترکی با ل، ق و گ

اسم ترکی ریشه نام معنی اسم دخترانه ترکی
۱ قیزبس ترکی دختر بس، متاسفانه در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند. قسمت اسم های عجیب و غریب در ثبت احوال را ببینید.
۲ گزل ترکی زیبا. در تمامی فرهنگ ها بسیاری از نام ها در معنی زیبا، برای نامگذاری فرزند دختر به کار برده می شوند. جدا از اینکه گزل و زیبا خود به تنهایی نیز نام دخترانه هستند.
۳ گلین ترکی عروس. گلین در فارسی نیز با تلفظ فتحه روی حرف گاف، (در قدیم) به معنی به رنگ گل سرخ بوده است و به مجاز در فارسی یعنی زیبا و شاداب.
۴ گوهرتاش فارسی، ترکی ترکیب گوهر (فارسی) + تاش (ترکی) به معنی همتای گوهر. درباره واژه گوهر در پایین جدول بخوانید.
۵ لاچین ترکی شاهین شکاری.

گوهر

گوهر معادل جوهر (معرب شده گوهر) است و تعبیر جوهر و جوهره وجودی را نیز حتما شنیده اید. برای واژه گوهر در فرهنگ ما ایرانیان معانی متفاوتی وجود دارد:

  1. هر کدام از سنگ‌های قیمتی مانند الماس، زمرد و یاقوت، مروارید را گوهر گویند.
  2. گوهر به مجاز معنی اصل و نسب، نژاد می دهد.
  3. مجازا معنی نهاد و سرشت نیز دارد.
  4. (به مجاز) هر شخص یا چیز و والا و نفیس.
  5. (به مجاز) اشک.
  6. در قدیم (به مجاز) هر یک از چهار عنصر (آب، خاک، باد، آتش).
  7. در عرفان روح، نفس ناطقه، حقیقت انسان کامل و معانی و صفات را گوهر گویند.

کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف ق، گ، ل به نظر شما اسم زیباتری است؟ در قسمت نظرات بنویسید.

Turkish girl name with Sh

اسم دختر ترکی زیبا با ش، ص و ط

نام های ترکی دختر با حرف ش، ص و ط

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف شین، صاد و ط شروع می شوند.

۱ شاران اسم ترکی گردنبند مروارید
۲ شاه صنم فارسی، ترکی شاه (فارسی) + صنم (عربی)، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار.
۳ شایلی ترکی بی همتا، بی مانند. بررسی کامل: اسم شایلی.
۴ شایلین ترکی بی همتا. بررسی کامل: اسم شایلین.
۵ شلاله ترکی آبشار.
۶ صاباح ترکی ترکی از عربی صبح.
۷ صاباح گل ترکی، فارسی صاباح (ترکی) + گل (فارسی)؛ مرکب از صاباح (صبح) + گل.
۸ طرلان ترکی ترلان، نوعی پرنده، باز شکاری. بررسی کامل: اسم ترلان.
۹ طغاترکان ترکی نام دختر الغ بیک گورکان.

کدامیک از اسم های ترکی دخترانه با حرف ش، ص و ط به نظر شما اسم زیباتری است؟ در قسمت نظرات بنویسید.

لیست کامل اسامی دخترانه ترکی را نیز ببینید.

Azeri girls' name with A

اسم دختر ترکی با ا

اسم های ترکی دختر با حرف ا

از زیباترین و محبوب ترین اسم های دختر ترکی اسامی با حرف الف هستند. اسم هایی که حتی فارس زبانان هم برای فرزند خود انتخاب می کنند. برای مثل نام هایی چون الناز، ارمغان، المیرا و آیدا.

Turkish girl name with A
اسم دختر ترکی با ا

لیست کامل اسم ترکی دختر با الف

ردیف نام دختر ترکی ریشه اسم ترکی معنی نام ترکی
۱ ارتاش ترکی مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی).
۲ ارمغان ترکی رهاورد، سوغات، هدیه.
۳ اریدیس ترکی (به ضم الف) نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه – در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود.
۴ الکا ترکی سرزمین، ناحیه.
۵ المیرا فارسی، ترکی ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل. بررسی کامل: اسم المیرا.
۶ الناز فارسی، ترکی ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل. بررسی کامل و نظرات: اسم الناز.
۷ اولدوز ترکی ستاره. معادل ییلدیز در تورکی استانبولی.
۸ ایل ناز فارسی,ترکی ایل (ترکی) + ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، = الناز.
۹ الما اسم ترکی سیب.
۱۰ ایدا ترکی آیدا – شاد خوشحال.
۱۱ ایپک ترکی (به کسر پ) به معنی ابریشم نرم و لطیف.
۱۲ ایلیم ترکی طایفه من، قبیله ام.
۱۳ المینا ترکی ال + مینا.
۱۴ ایناز ترکی آیناز. ترکیب آی ( ترکی) + ناز ( فارسی و ترکی) موجب فخر و مباهات ماه.
۱۵ ایلیار اسم ترکی به معنی کمک کننده به ایل، محافظ خانواده.
۱۶ اماندا ترکی آماندا، در امان، در پناه تو.
۱۷ ایلار (آیلار) ترکی مانند ماه، دختری که مانند ماه زیباست.

اسامی دختر ترکی جدید با الف:

السانا: به معنی مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر چون خویشان و نزدیکان. بررسی کامل: اسم السانا.

الشاد: مایه شادی ایل، دختر شاد ایل.

الین: دختر ایل. (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، ۱-منسوب به ایل؛ ۲- (به مجاز) هم نژاد و هم خون. بررسی کامل: اسم الین.

اسم دختر ترکی با ا
اسم دختر ترکی با الف

کدامیک از اسم های ترکی دخترانه با حرف الف به نظر شما اسم زیباتری است؟

در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

اگر اسم ترکی دیگری با ا سراغ دارید که در لیست بالا نیست، نیز بفرمایید.