Boys name with F

نام پسر با ف

اسم پسر فارسی با حرف ف

اسم پسر با ف

اسامی پسرانه با حرف ف، از جمله محبوب ترین نام های پسرانه هستند. در زبان پارسی بسیاری از اسم های زیبای پسرانه اصیل با حرف ف آغاز می شوند. نام هایی مثل فرهاد، فریبرز، فرشید، فریمان و … از اسمهای زیبا، شیک و اصیل فارسی هستند. نام هایی با معانی زیبا، خوش آوا که متعلق به تاریخ ایران زمین هستند. در لیست جدول زیر اسم های پسرانه فارسی با ف (کامل ترین لیست اسامی) قرار دارند و در جدول صفحه بعدی اسامی پسرانه با ف، یعنی لیست نام های پسر ایرانی با ریشه کردی، ترکی، لری، اوستایی و … که با حرف ف شروع می شوند.

برخی از این اسم های پسر با ف، نام هایی هستند که در دهه ۵۰ و ۶۰ خیلی در ایران محبوب شدند. اسم هایی مثل فرهاد، فرزاد، فریبرز و فرامرز از این دسته نام ها هستند. که همگی اصیل پارسی هستند و البته فراوانیشان هم نسبت به خیلی نام های مذهبی در آن دهه کمتر بوده است. خیلی دیگر از اسم های با ف، در دهه اخیر تازه شناخته شده و به محبوبیت رسیده اند. که در لیست اسامی زیر می بینید. شما کدام دسته را می پسندید؟ اسامی امروزی تر؟ یا نام های مرسوم در دهه ۶۰؟

Boy name with F
اسم پسر با ف
ردیف نام فارسی معنی اسم
۱فارناس  نام پادشاه کاپادوکیه
۲فارناسس  اسم برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی.
۳فارناک  = فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی.
۴فاریاب  = پاریاب، فاراب، نام شهری در استان کرمان و اطراف کهنوج، نام پیشین دولت آباد در افغانستان.
۵فرابرز  نام پهلوانی ایرانی، اسم یکی از سرداران داریوش کبیر، به تعبیر لغت نامه دهخدا شاید همان فرامرز باشد، بلند بالا.
۶فرادخت  مرکب از فرا (بالاتر) + دخت (بخشنده)
۷فراراد  مرکب از فرا (بالاتر) + راد (بخشنده) = بسیار بزرگوار.
۸فرازان  مرکب از فراز (جای بلند) + ان (پسوند نسبت)
۹فرازمان  حکم و فرمان.
۱۰فراسیاک  افراسیاب
۱۱فرامرز  مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن = بسیار بزرگوار، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم پسر رستم دستان پسر زال. هم چنین برخی فرامرز را ترکیب فر + مرز می دانند که معنی اسم می شود: شکوه مرزداری.
۱۲فراوک  اوستایی نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوستا.
۱۳فراهل  نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی.
۱۴فراهیم  اسم جد زرتشت.
۱۵فراهین  فرایین.
۱۶فرایین  از شخصیت های شاهنامه، از بزرگان و مشاوران دربار قباد پادشاه ساسانی، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی.
۱۷فربد  دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند، مناعت، بزرگی. اسم پسرانه. بسیاری از نام های ایرانی دختر و پسر با واژه “فر” ساخته می شوند. فر به معنی شکوه و جلال است.
۱۸فربود  راست و درست.
۱۹فربین بیننده شکوه و جلال، مرکب از فر به معنای شکوه و جلال و بین صفت فاعلی مرخم از بیننده.
۲۰فرتاش  وجودی که در برابر عدم است.
۲۱فرتوس  نام یکی از سرداران سپاه افراسیاب.
۲۲فرجود  معجزه، اعجاز.
۲۳فرخ بد  فرخنده و خجسته.
۲۴فرخ به  مرکب از فرخ (به معنی مبارک) + به (به معنای بهترین)، نام پسر ماه خدای پسر فیروز پسر گردآفرین.
۲۵فرخ تاش  فرخ (فارسی) + تاج (فارسی) مرکب از فرخ (مبارک) + تاش (پسوند همراهی).
۲۶فرخ داد  مرکب از فرخ (مبارک) + داد (عدالت)
۲۷فرخ زند  مرکب از فرخ (مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان زند.
۲۸فرخ شاد  مرکب از فرخ (مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در زمان ساسانیان.
۲۹فرخ یار  دارای یار مبارک و خجسته یا یار فرخنده و مبارک.
۳۰فرخان  نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی، موبدی در شاهنامه.
۳۱فرخزاد  نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی، نیز یکی از شاهان آن سلسله. به عنوان نام فامیلی (نام خانوادگی) هم کاربرد داشته است. برای مثال فروغ فرخزاد شاعر ایرانی و خیلی افراد دیگر.
۳۲فرخنده پی فرخ پی.
۳۳فرداد  = فر + داد: داده شکوه، زیبایی و جلال.
۳۴فرداد منش  نام یکی از سرداران هخامنشی.
۳۵فردین یگانه، تنها، همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، اسم نوزدهمین روز از هر ماه شمسی در ایران قدیم.
۳۶فرزاد  زاده شکوه و جلال.
۳۷فرزام  لایق، درخور، شایسته.
۳۸فرزان  فرزانه، خردمند، عالم، دانشمند.
۳۹فرزن  نام روستایی در نزدیکی هرات.
۴۰فرزنه  اسم روستایی در نزدیکی مشهد.
۴۱فرزیان  نام روستایی در نزدیکی بروجرد.
۴۲فرزین  وزیر در بازی شطرنج.
۴۳فرساد  حکیم، دانشمند، دانا.
۴۴فرسام  دارای شکوه و عظمتی چون سام.
۴۵فرسمن  نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکانی.
۴۶فرشاد  شا دمان، مسرور، خوشحال. هم چنین به معنی روح و عقل، کره مریخ.
۴۷فرشید  دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، درخشانتر، نام برادر پیران ویسه.
۴۸فرشیدورد  از شخصیتهای شاهنامه، اسم دلاوری تورانی، برادر پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی، همچنین نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۴۹فرشیم  قسم، جزو.
۵۰فرطوس  از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۵۱فرغار  شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی.
۵۲فرغان فرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم.
۵۳فرمان  حکم، امر، دستور.
۵۴فرمد  نام روستایی در نزدیکی طوس.
۵۵فرمند  فر + مند = دارای شکوه و وقار.
۵۶فرمین فرمان.
۵۷فرناد  پایان و پایاب.
۵۸فرناس  نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از درباریان اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی.
۵۹فرناک  نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر حکومتی تشکیل داد.
۶۰فرنام  دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور
۶۱فرند به کسر ف و کسر ر، معرب پرند، حریر منقش، بسیار نرم و لطیف و زیبا.
۶۲فرنود  برهان، دلیل
۶۳فرنور مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به شگفتی وا می دارد بعلاوه نور، کسی دارای چهره ای بسیار نورانی و باشکوه است.
۶۴فرواک  پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی.
۶۵فرود  از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی.
۶۶فرورتیش  نام یکی از پادشاهان ماد.
۶۷فروهل  از شخصیت های شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه.
۶۸فرهاد  از شخصیت های شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی، عاشق افسانه‌ای شیرین. برخی فرهاد را ترکیب فر + اد می دانند و لذا معنی اسم فرهاد، شکوهمند و با شکوه می شود. در برخی منابع نیز فرهاد را “یاری” معنی کرده‌اند. توضیح و نظرات درباره اسم فرهاد را ببینید: فرهاد.
۶۹فرهان  نام مکانی در نزدیکی همدان؛ به معنی با شکوه، شکوهمند.
۷۰فرهمند دارای شکوه و نور خیره کننده، باشکوه و موقر، مجازا به معنای باهوش، خردمند ، دانا.
۷۱فرهود  پرهود، صداقت و راستی در دین، هم چنین فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شده است را گویند.
۷۲فرهوش  دارای هوش و ذکاوت.
۷۳فرهوشداد  دارنده فر و هوش. فر به معنی شکوه و عظمت. نام فرماندار طبرستان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی.
۷۴فری توس  از نام های باستانی.
۷۵فریان  به معنی آزاده، آزادگی، از شخصیت های شاهنامه و نیز اسم فرمانروای اندلس در زمان مقدونی.
۷۶فریبرز  از شخصیت های شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکاووس پادشاه کیانی.
۷۷فریتون فریدون، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش.
۷۸فریشاد  مرکب از فری (با شکوه) + شاد (خوشحال).
۷۹فریمان  نام بخشی از استان خراسان.
۸۰فریمن  زیبا اندیش، خوش فکر.
۸۱فریمند  صاحب زیبایی و شکوه.
۸۲فرینام  دارای نام با شکوه و زیبا.
۸۳فرینوش  فری (شکوهمند) + نوش (به معنی عسل، شیرین یا از مصدر نوشیدن). شکوه شیرین. ضمنا “نوش” معنی جاوید و جاویدان نیز دارد و فرینوش را می توان شکوه جاودان معنی کرد.
۸۴فریین  بیننده شکوه و جلال.
۸۵فغانیش  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم پادشاه هیتال در زمان حکومت پیروز یزدگرد پادشاه ساسانی.
۸۶فیروز  پیروز، مظفر و منصور.
۸۷فیروزان  پیروزان.
www.NameFarsi.com
اسم با ف
اسم پسر با ف

حتما ادامه اسم های پسرانه با حرف ف را ببینید. که شامل اسم های ترکی، کردی، اوستایی، پهلوی و لری و … با ف هستند.

◄ ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ف

به نظر شما کدام اسم های پسر با حرف ف زیباتر هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.

291 نظر برای “نام پسر با ف”

 1. خیلی زیبا بودن اسمها
  فقط بین فرزام و فرسام موندم کدوم رو انتخاب کنم…. :roll:

  1. سلام.روزبخیر.هرکسی نظری داره من نظرم واسه اسم فرسام چون قبل ازاینکه بچه خواهرم به دنیابیادمن گفتم فرسام اخرشم همین فرسام شد.البته جسارت به نرشمانباشه من نظرخودمودادم.

  2. سلام دوستان…
   اسم من فردین هستش واقعا اسم جالبی هستش باور کنید افتخار میکنم.
   خیلی جالبه/نگاه مردم به طرفت فرق میکنه انگار فردین قدیمی/
   از من میشنوید بزارید فردین/تک و زیبا با معن زیبا…..
   :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 2. خیلی زیبا هستند اسمها. دنبال اسم جدید زیبا بودم با حرف ف که پیدا کردم. متشکرم.

 3. :razz: :???: فربد رو خيلى دوست دارم پسر داييم اسمش فربده و الآن مالزى زندگى ميكنه دلم براش خيلى تنگ شده از اسم هاى عاليتون هم ممنونممممممممممممممم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad: :wink: :roll:

 4. من ۲تاپسردارم محمدرضا و امیرحسین
  تا ۱ماه دیگه هم پسر سومم بدنیا میاد اما اسم نداره
  کمکم کنید

 5. ثمين جون اسم پسرات عربی هستند سومی رو هم بذاری علیرضا به اسم 2 تا پسر قبلیت میاد، امین هم خوبه.

 6. عااااااااااااااالیییییییییییییی بووووووود خیییییییییلی مممممممممممنووووووووووننننن :razz: :roll:

 7. عالی بودن دمتون گرم ارسام خیلی خوب بود دوست داشتم انشالله بزار زن بگیرم بعد میزارم رو پسرم

 8. merci, esma kheili ghashangan az farbod kheili khosham miyad vali chan nafaro darim!!!! chikar konam ma ham bezarim dg mishe ye TEAM farbod :wink: :wink:

 9. اسم خودم فرزین اسم فرزام خیلی باهاش ست میشه,نظر شما چیه?

 10. من نامزدم ، فرشید میخوایم اسم پسرمون رو بزاریم فرزام :oops:
  قشنگه یا نه؟

 11. من میخوام اسم پسرم رو بزارم فر بد
  به اسم خودم بخوره :lol:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *