Boys name with F

نام پسر با ف

اسم پسر فارسی با حرف ف

اسم پسر با ف

اسامی پسرانه با حرف ف، از جمله محبوب ترین نام های پسرانه هستند. در زبان پارسی بسیاری از اسم های زیبای پسرانه اصیل با حرف ف آغاز می شوند. نام هایی مثل فرهاد، فریبرز، فرشید، فریمان و … از اسمهای زیبا، شیک و اصیل فارسی هستند. نام هایی با معانی زیبا، خوش آوا که متعلق به تاریخ ایران زمین هستند. در لیست جدول زیر اسم های پسرانه فارسی با ف (کامل ترین لیست اسامی) قرار دارند و در جدول صفحه بعدی اسامی پسرانه با ف، یعنی لیست نام های پسر ایرانی با ریشه کردی، ترکی، لری، اوستایی و … که با حرف ف شروع می شوند.

برخی از این اسم های پسر با ف، نام هایی هستند که در دهه ۵۰ و ۶۰ خیلی در ایران محبوب شدند. اسم هایی مثل فرهاد، فرزاد، فریبرز و فرامرز از این دسته نام ها هستند. که همگی اصیل پارسی هستند و البته فراوانیشان هم نسبت به خیلی نام های مذهبی در آن دهه کمتر بوده است. خیلی دیگر از اسم های با ف، در دهه اخیر تازه شناخته شده و به محبوبیت رسیده اند. که در لیست اسامی زیر می بینید. شما کدام دسته را می پسندید؟ اسامی امروزی تر؟ یا نام های مرسوم در دهه ۶۰؟

Boy name with F
اسم پسر با ف
ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ فارناس   نام پادشاه کاپادوکیه
۲ فارناسس   اسم برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی.
۳ فارناک   = فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی.
۴ فاریاب   = پاریاب، فاراب، نام شهری در استان کرمان و اطراف کهنوج، نام پیشین دولت آباد در افغانستان.
۵ فرابرز   نام پهلوانی ایرانی، اسم یکی از سرداران داریوش کبیر، به تعبیر لغت نامه دهخدا شاید همان فرامرز باشد، بلند بالا.
۶ فرادخت   مرکب از فرا (بالاتر) + دخت (بخشنده)
۷ فراراد   مرکب از فرا (بالاتر) + راد (بخشنده) = بسیار بزرگوار.
۸ فرازان   مرکب از فراز (جای بلند) + ان (پسوند نسبت)
۹ فرازمان   حکم و فرمان.
۱۰ فراسیاک   افراسیاب
۱۱ فرامرز   مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن = بسیار بزرگوار، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم پسر رستم دستان پسر زال. هم چنین برخی فرامرز را ترکیب فر + مرز می دانند که معنی اسم می شود: شکوه مرزداری.
۱۲ فراوک   اوستایی نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوستا.
۱۳ فراهل   نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی.
۱۴ فراهیم   اسم جد زرتشت.
۱۵ فراهین   فرایین.
۱۶ فرایین   از شخصیت های شاهنامه، از بزرگان و مشاوران دربار قباد پادشاه ساسانی، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی.
۱۷ فربد   دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند، مناعت، بزرگی. اسم پسرانه. بسیاری از نام های ایرانی دختر و پسر با واژه “فر” ساخته می شوند. فر به معنی شکوه و جلال است.
۱۸ فربود   راست و درست.
۱۹ فربین  بیننده شکوه و جلال، مرکب از فر به معنای شکوه و جلال و بین صفت فاعلی مرخم از بیننده.
۲۰ فرتاش   وجودی که در برابر عدم است.
۲۱ فرتوس   نام یکی از سرداران سپاه افراسیاب.
۲۲ فرجود   معجزه، اعجاز.
۲۳ فرخ بد   فرخنده و خجسته.
۲۴ فرخ به   مرکب از فرخ (به معنی مبارک) + به (به معنای بهترین)، نام پسر ماه خدای پسر فیروز پسر گردآفرین.
۲۵ فرخ تاش   فرخ (فارسی) + تاج (فارسی) مرکب از فرخ (مبارک) + تاش (پسوند همراهی).
۲۶ فرخ داد   مرکب از فرخ (مبارک) + داد (عدالت)
۲۷ فرخ زند   مرکب از فرخ (مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان زند.
۲۸ فرخ شاد   مرکب از فرخ (مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در زمان ساسانیان.
۲۹ فرخ یار   دارای یار مبارک و خجسته یا یار فرخنده و مبارک.
۳۰ فرخان   نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی، موبدی در شاهنامه.
۳۱ فرخزاد   نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی، نیز یکی از شاهان آن سلسله. به عنوان نام فامیلی (نام خانوادگی) هم کاربرد داشته است. برای مثال فروغ فرخزاد شاعر ایرانی و خیلی افراد دیگر.
۳۲ فرخنده پی  فرخ پی.
۳۳ فرداد   = فر + داد: داده شکوه، زیبایی و جلال.
۳۴ فرداد منش   نام یکی از سرداران هخامنشی.
۳۵ فردین  یگانه، تنها، همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، اسم نوزدهمین روز از هر ماه شمسی در ایران قدیم.
۳۶ فرزاد   زاده شکوه و جلال.
۳۷ فرزام   لایق، درخور، شایسته.
۳۸ فرزان   فرزانه، خردمند، عالم، دانشمند.
۳۹ فرزن   نام روستایی در نزدیکی هرات.
۴۰ فرزنه   اسم روستایی در نزدیکی مشهد.
۴۱ فرزیان   نام روستایی در نزدیکی بروجرد.
۴۲ فرزین   وزیر در بازی شطرنج.
۴۳ فرساد   حکیم، دانشمند، دانا.
۴۴ فرسام   دارای شکوه و عظمتی چون سام.
۴۵ فرسمن   نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکانی.
۴۶ فرشاد   شا دمان، مسرور، خوشحال. هم چنین به معنی روح و عقل، کره مریخ.
۴۷ فرشید   دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، درخشانتر، نام برادر پیران ویسه.
۴۸ فرشیدورد   از شخصیتهای شاهنامه، اسم دلاوری تورانی، برادر پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی، همچنین نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۴۹ فرشیم   قسم، جزو.
۵۰ فرطوس   از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۵۱ فرغار   شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی.
۵۲ فرغان  فرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم.
۵۳ فرمان   حکم، امر، دستور.
۵۴ فرمد   نام روستایی در نزدیکی طوس.
۵۵ فرمند   فر + مند = دارای شکوه و وقار.
۵۶ فرمین  فرمان.
۵۷ فرناد   پایان و پایاب.
۵۸ فرناس   نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از درباریان اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی.
۵۹ فرناک   نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر حکومتی تشکیل داد.
۶۰ فرنام   فرنام ترکیب فر + نام هست و به معنی دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور. اسم فرنام در گذشته برای نام دختر نیز به ثبت رسیده است.
۶۱ فرند  به کسر ف و کسر ر، معرب پرند، حریر منقش، بسیار نرم و لطیف و زیبا.
۶۲ فرنود   برهان، دلیل.
۶۳ فرنور  مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به شگفتی وا می دارد بعلاوه نور، کسی دارای چهره ای بسیار نورانی و باشکوه است.
۶۴ فرواک   پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی.
۶۵ فرود   از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی.
۶۶ فرورتیش   نام یکی از پادشاهان ماد.
۶۷ فروهل   از شخصیت های شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه.
۶۸ فرهاد   از شخصیت های شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی، عاشق افسانه‌ای شیرین. برخی فرهاد را ترکیب فر + اد می دانند و لذا معنی اسم فرهاد، شکوهمند و با شکوه می شود. در برخی منابع نیز فرهاد را “یاری” معنی کرده‌اند. توضیح و نظرات درباره اسم فرهاد را ببینید: فرهاد.
۶۹ فرهان   نام مکانی در نزدیکی همدان؛ به معنی با شکوه، شکوهمند.
۷۰ فرهمند  دارای شکوه و نور خیره کننده، باشکوه و موقر، مجازا به معنای باهوش، خردمند ، دانا.
۷۱ فرهود   پرهود، صداقت و راستی در دین، هم چنین فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شده است را گویند.
۷۲ فرهوش   دارای هوش و ذکاوت.
۷۳ فرهوشداد   دارنده فر و هوش. فر به معنی شکوه و عظمت. نام فرماندار طبرستان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی.
۷۴ فری توس   از نام های باستانی.
۷۵ فریان   به معنی آزاده، آزادگی، از شخصیت های شاهنامه و نیز اسم فرمانروای اندلس در زمان مقدونی.
۷۶ فریبرز   از شخصیت های شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکاووس پادشاه کیانی.
۷۷ فریتون  فریدون، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش.
۷۸ فریشاد   مرکب از فری (با شکوه) + شاد (خوشحال).
۷۹ فریمان   نام بخشی از استان خراسان.
۸۰ فریمن   زیبا اندیش، خوش فکر.
۸۱ فریمند   صاحب زیبایی و شکوه.
۸۲ فرینام   دارای نام با شکوه و زیبا.
۸۳ فرینوش   فری (شکوهمند) + نوش (به معنی عسل، شیرین یا از مصدر نوشیدن). شکوه شیرین. ضمنا “نوش” معنی جاوید و جاویدان نیز دارد و فرینوش را می توان شکوه جاودان معنی کرد.
۸۴ فریین   بیننده شکوه و جلال.
۸۵ فغانیش   از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم پادشاه هیتال در زمان حکومت پیروز یزدگرد پادشاه ساسانی.
۸۶ فیروز   پیروز، مظفر و منصور.
۸۷ فیروزان   پیروزان.
www.NameFarsi.com

حتما ادامه اسم های پسرانه با حرف ف را ببینید. که شامل اسم های ترکی، کردی، اوستایی، پهلوی و لری و … با ف هستند.

Iranian boy name

اسم پسر ایرانی با ف

به نظر شما کدامیک از اسم های پسر با حرف ف زیباتر هستند؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

4/5 - (92 امتیاز)

341 نظر برای “نام پسر با ف”

 1. بهروز ، کامروز ، شادروز ، شهروز به نظرشما بهترین اسم کدوم هست ؟

  6
  1
 2. سپاس از سایت کامل و سپاس دیگر از اینکه مثل سایر سایتهای ایرانی پر از تبلیغات احمقانه نیست

  2
  1
  1. اسم بهروز – فرامرز – فیروز – فرزان – فرید – فرهاد – فرسام – فرنام – فرحان

   1
   4
 3. فرازمهر اسمی زیباست به معنی (فراز = خوبی و خوشیِ حال و وضع + مهر = محبت، دوستی و مهربانی)، ۱- ویژگیِ کسی که خوبی و خوشی توأم با مهربانی و محبت وضع و حال اوست؛ ۲- (به مجاز) شخص مهربان، با محبت، خوب و خوشحال.

  1
  1
  1. اسم پسر با ف فرزاد قشنگه
   بررسی کامل اسم فرزاد رو با هم تو همین سایت ببین (ذره بین بالای صفحه)

   1
   0
 4. اسم فرهور – فرسام – فریمند – فربد – فراز- فرداد – به نظر شما کدامیک زیباتر است؟

  1
  1
 5. فرضیاء : فرضیاء اسم پسر با ف ریشه فارسی – عربی ) فر ( فارسی ) شکوه و عظمت و جلال و زیبا و باهوش + ضیاء ( عربی ) روشنایی . نور . روشنی .

  1
  0
 6. اسم پسر با ف فرحزاد – فرحداد – فرحان – فرهام – آرتام – سام – ارمیا – ایلیا – ایلماز – حسین – سبحان – رایبد – رایان – مهراد – شهراد – هیراد – ماجد – حامد کدام اسم ها برای دوقلوها زیباتر است؟

  1
  2

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.