معنی اسم جاوید

 جاوید

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم جاوید در ثبت احوال ایران

معنی جاوید

جاوید یعنی، همیشگی ،ابدی،جاودان.

ریشه اسم جاوید

ریشه جاویدفارسی است.

اسم جاویددر ثبت احوال

فراوانی جاوید در ثبت احوال

تعداد اسم جاوید در ثبت احوال نفر است.

معنی جاوید در ثبت احوال

جاوید =

 

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید: