نقشه ایران باستان

نقشه ایران در طی تاریخ

نقشه ایران و گستره حکومتی سلسله‌های مختلف از هخامنشیان تا جمهوری اسلامی

(در این نقشه اسم حکومت‌های محلی ذکر نشده‌اند.)

نقشه کشور ایران در طول دوران مختلف تاریخ

قلمرو ایران در طول تاریخ

به ترتیب حکومت سلسله های مختلف در ایران

شامل:

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله هخامنشیان

زمان حکومت داریوش، کوروش بزرگ و …

نقشه ایران دوره هخامنشیان
نقشه هخامنشیان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله اشکانیان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله ساسانیان

نقشه ایران دوره هخامنشیان
نقشه ساسانیان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله صفاریان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله سامانیان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله آل بویه

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله غزنویان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله سلجوقیان

نقشه ایران دوره سلجوقیان
نقشه سلجوقیان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله تیموریان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله طاهریان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله خوارزمشاهیان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله ایلخانیان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله آق قویونلوها

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله افشاریان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله زندیان

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله قاجاریان (سه دوره)

نقشه ایران در زمان حکومت سلسله پهلوی

زمان حکومت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی؛

بر اساس تصاویر فوق (تصویر گیف) به نظر می رسد در زمان حکومت هخمانشیان، ایران پهناور ترین گستره حکومتی خود را تجربه کرده است و بعد از آن سلسله سلجوقیان و ساسانیان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *