نام پسر با ت

اسم پسر با ت

لیست نام پسر ایرانی با حرف ت

نام پسر با ت
نام پسرانه با ت اسم پسر از ت
ردیفاسم پسر ریشه ناممعنی اسم
۱تاج الدینعربی آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیتهای تاریخی
۲تارح عبری  نام پدر ابراهیم (ع)
۳تارخعبری اسم پدر حضرت ابراهیم (ع)
۴تایماز ترکی  خطاناپذیر
۵ترابعربی خاک
۶ترخان ترکی در دوره مغول آن که خان به او امتیازات ویژه ای مانند معافیت از مالیات می داده است.
۷تقدیرعربیسرنوشت
۸تقی عربی  پرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان، نام صدر اعظم ناصرالدین شاه مشهور به امیرکبیر
۹تکشترکی نام یکی از پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان
۱۰تکین ترکی تگین، پهلوان، دلاور
۱۱تگینترکیتکین، پهلوان، دلاور
۱۲تمیم نام عربی  دارای خلقت تمام
۱۳توحیدعربی یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی، اعتقاد به وحدانیت خدا
۱۴تور اوستایی،
پهلوی 
 از شخصیتهای شاهنامه، اسم دومین فرزند فریدون پادشاه پیشدادی
۱۵تورالترکیجاوید، همیشه زنده، پهلوان
۱۶تورج اوستایی،
پهلوی
 نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی
۱۷توسنترکی اسب سرکش
۱۸توفیق عربی  موفقیت، کامیابی 
۱۹تومایونانی تؤام، همراه، نام یکی از حواریون عیسی (ع)
۲۰توماج اسم ترکی چرمی رنگین و خوش بو
۲۱تیگرانارمنی نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی
۲۲تیمور ترکی  اسم سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان
۲۳تیمورتاشترکی نام یکی از طوایف ترک
www.NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ت

اسم پسر از ت

نام پسر با ت

اسم پسر فارسی با حرف ت

اسم پسر از ت
اسم پسر با ت

 

ردیف نام فارسی معنی اسم
۱تابال  نام فرماندار ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
۲تاج بخش  بخشنده تاج پادشاهی، از القاب رستم پهلوان شاهنامه، رساننده کسی به پادشاهی، آنکه تاج پادشاهی را اهدا می کند.
۳تباک از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم دلاور ایرانی و فرمانروای جهرم در دوره پادشاهی اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۴تخار  نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله اسم یکی از همراهان فرود
۵تخواره  اسم چند تن از شخصیت های شاهنامه، از جمله نام پدر خزانه دار خسرو پرویز پادشاه ساسانی
۶تژاو  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسیاب تورانی
۷تک آفرین  مرکب از تک( یگانه یا بی نظیر) + آفرین (آفریننده)
۸تکاور  دونده، تندرو
۹تکتا بی همتا. البته در حال حاضر به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال است.
۱۰تلیمان  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی
۱۱توان قدرت، طاقت، توانایی، تحمل کردن چیزی، نیرو
۱۲توانا  نیرومند، پرقدرت
۱۳تورک  اسم پسر شیدسب پادشاه زابلستان
۱۴تورنگ  قرقاول
۱۵توس  طوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
۱۶تهم  قوی، نیرومند
۱۷تهماسب  طهماسب
۱۸تهمتن  آنکه تن نیرومند دارد، لقب رستم پهلوان شاهنامه، قدرتمند
۱۹تهمورث = تهمورس، نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، اسم پسر هوشنگ (پادشاه پیشدادی)، ملقب به دیوبند
۲۰تهمورس  تهمورث، نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند
۲۱تهمین  پهلوان، از القاب رستم پهلوان شاهنامه
۲۲تیران  نام چند تن از پادشاهان اشکانی اسم ایرانی
۲۳تیرداد  داده تیر، آنکه در ماه تیر به دنیا آمده، اسم چندتن از پادشاهان سلسله اشکانیان
۲۴تیماس  جنگل، بیشه
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ت

اسم پسر از پ

اسم پسر با پ

لیست کامل نام پسر ایرانی با حرف پ

شامل اسم های زیبای پسر ایرانی (اسم کردی، اوستایی، عربی و …) با حرف پ

اسم پسر ایرانی با پ
اسم ایرانی برای پسر

ردیف اسم ایرانیریشه نام  معنی اسم
۱پاپریکاسم کردی  نام گیاهی خوشبو (نگارش کردی: پاپریک)
۲پاپکفارسی، کردی استوار، به معنای پدر کوچک، از شخصیت های شاهنامه، نام دلاور ایرانی، اسم پسر ساسان موبد معبد آناهیتا و پدربزرگ اردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی
۳پاتیراآشوری  فراوانی
۴پادارکردی  ثابت (نگارش کردی : پادار)
۵پاداشکردی  مزد، دستمزد، اجر کار خوب، جزا، مکافات نیکی (نگارش کردی: پاداش)
۶پاداشتکردی  = پاداش، جزا (نگارش کردی: پاداشت)  نام پسر ایرانی
۷پادشااسم کردی حاکم (نگارش کردی: پاوشا)
۸پارسیسیونانی  شکل یونانی پارسی، پارسی، ایرانی
۹پایارکردی پایدار، مستحکم، مقاوم
۱۰پرداداوستایی، پهلوی  نخستین آفریده
۱۱پرشاناوستایی، پهلوی  رزمجو
۱۲پرشیاانگلیسی  ایران
۱۳پرویزاوستایی، پهلوی  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
۱۴پریامیونانی  در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد
۱۵پشتیسارکردی  یاور (نگارش کردی : پشتیار)
۱۶پنجعلیفارسی، عربی  پنج (فارسی) + علی (عربی) مرکب از پنج (پنجه) + علی (بلند مرتبه)
۱۷پورشسباوستایی، پهلوی  نام پدر زردشت؛ اسم اوستایی؛
۱۸پولااسم کردی  فولاد
www.NameFarsi.com

مشاهده ادامه: نام پسر فارسی با پ

اسم پسر از پ
نام پسر با پ