اسم پسر از ت

نام پسر با ت

اسم پسر فارسی با حرف ت

اسم پسر از ت
اسم پسر با ت

 

ردیف نام فارسی معنی اسم
۱تابال  نام فرماندار ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
۲تاج بخش  بخشنده تاج پادشاهی، از القاب رستم پهلوان شاهنامه، رساننده کسی به پادشاهی، آنکه تاج پادشاهی را اهدا می کند.
۳تباک از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم دلاور ایرانی و فرمانروای جهرم در دوره پادشاهی اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۴تخار  نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله اسم یکی از همراهان فرود
۵تخواره  اسم چند تن از شخصیت های شاهنامه، از جمله نام پدر خزانه دار خسرو پرویز پادشاه ساسانی
۶تژاو  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسیاب تورانی
۷تک آفرین  مرکب از تک( یگانه یا بی نظیر) + آفرین (آفریننده)
۸تکاور  دونده، تندرو
۹تکتا بی همتا. البته در حال حاضر به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال است.
۱۰تلیمان  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی
۱۱توان قدرت، طاقت، توانایی، تحمل کردن چیزی، نیرو
۱۲توانا  نیرومند، پرقدرت
۱۳تورک  اسم پسر شیدسب پادشاه زابلستان
۱۴تورنگ  قرقاول
۱۵توس  طوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
۱۶تهم  قوی، نیرومند
۱۷تهماسب  طهماسب
۱۸تهمتن  آنکه تن نیرومند دارد، لقب رستم پهلوان شاهنامه، قدرتمند
۱۹تهمورث = تهمورس، نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، اسم پسر هوشنگ (پادشاه پیشدادی)، ملقب به دیوبند
۲۰تهمورس  تهمورث، نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند
۲۱تهمین  پهلوان، از القاب رستم پهلوان شاهنامه
۲۲تیران  نام چند تن از پادشاهان اشکانی اسم ایرانی
۲۳تیرداد  داده تیر، آنکه در ماه تیر به دنیا آمده، اسم چندتن از پادشاهان سلسله اشکانیان
۲۴تیماس  جنگل، بیشه
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ت

girl name with T

نام دختر با ت

اسم دختر فارسی با حرف ت

لیست کامل اسم های ایرانی دخترانه با حرف ت به همراه معنی دقیق

فهرست اسامی دخترونه با ت که ریشه فارسی (پارسی) دارند.

ردیف اسم فارسی معنی نام
۱تابان چهر  کسی که چهره ای درخشان دارد.
۲تابان دخت  مرکب از تابان (درخشان) + دخت (دختر) = دختر درخشان.
۳تابان رخ  = تابان چهر، آنکه صورتی روشن و درخشنده دارد.
۴تابان گل  مرکب از تابان (درخشان) + گل = گل درخشان.
۵تابان مهر  خورشید تابان، خورشید درخشان.
۶تابناک  جذاب‎، درخشنده و روشن.
۷تاتیانا تاتینا، اسم پرنده ای شکاری است.
۸تاتینا  = تاتیانی: پرنده ای شکاری.
۹تاج آفرین  آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج.
۱۰تاج بانو  ملکه، شاهزاده خانم.
۱۱تاج بی بی  ملکه، شاهزاده خانم.
۱۲تاج خاتون  ملکه، شاهزاده خانم.
۱۳تاج دخت  تاج (کلاه پادشاهی، افسر) + دخت (دختر): شاهزاده، دختر پادشاه.
۱۴تاج گل  آن که چون تاجی در رأس گل ها است، دختر زیباروی
۱۵تاج ماه  آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا
۱۶تاج مهر  آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شکل تاج، دختر بسیار زیبا  اسم فازسی دختر
۱۷تارا  ستاره.
۱۸تارادخت  مرکب از تارا (ستاره) + دخت (دختر).
۱۹تارادیس  مانند ستاره girl name with T
۲۰تافته  نوعی پارچه ابریشمی.
۲۱تاک آفرین  مرکب از تاک (درخت انگور) + آفرین (آفریننده).
۲۲تاکدخت  مرکب از تاک (درخت انگور) + دخت (دختر).
۲۳تتسگل  نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر.
۲۴تذرو  قرقاول
۲۵ترانه  سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود، آواز، کلامی که روی موسیقی گفته می شود.
۲۶ترگل  گل تازه و شاداب.
۲۷ترمه  نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی.
۲۸ترنج  میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت تر است.
۲۹ترنیان  سبدی که از شاخه های بید می بافند.
۳۰تروند  میوه تازه رسیده، نوبر
۳۱تک بانو  بانوی یگانه
۳۲تلکا  در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی. به نوعی اسم دختر شمالی هم هست.
۳۳تناز  نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش.
۳۴تندیس  مجسمه.
۳۵تنی  در گویش مازندران شکوفه.
۳۶تنی نار  در گویش مازندران شکوفه انار.
۳۷توراندخت  مرکب از توران (نام سرزمینی) + دخت (دختر).
۳۸توری  گیاهی درختچه ای و زینتی از خانواده حنا که گل های خوشه ای بنفش و تاج گسترده دارد.
۳۹توسا  توسکا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
۴۰توسکا توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
۴۱توکا  پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ. در مورد این پرنده بیشتر بدانید: توکا.
۴۲تهمینه  نیرومند، دلیر، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر شاه سمنگان همسر رستم پهلوان شاهنامه و مادر سهراب اسم ایرانی
۴۳تی تی سا  (نام گیلکی) تیتی (شکوفه) + سا (مانند) = مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت.
۴۴تی تی گل  (اسم گیلکی) مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
۴۵تی تی نار  (گیلکی) شکوفه انار.
۴۶تیارا (اسم لری) تیه (در گویش لری به معنای چشم) + آرا (آراینده) چشم آرا، زیبا.
۴۷تیبا عشوه، فریب، بازیگوشی.
۴۸تیدآ تیدا، دختر خورشید، زاییده خورشید، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده، به معنای دختر زیبارو نیز هست. اسمی که ریشه لری هم دارد و اسم لری نیز محسوب می شود.
۴۹تیراژه  رنگین کمان، قوس قزح
۵۰تیسا  در گویش مازندران به معنای خالص
۵۱تیساگل  در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + گل
۵۲تیساناز  در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + ناز (زیبا): دختر پاک و زیبا.
۵۳تیناب  آنچه در خواب دیده می شود، رؤیا.
۵۴تیهو  پرنده ای شبیه کبک اما کوچکتر از آن.
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با ت