اسم پسر با ت

نام پسر با ت

اسم پسر فارسی با حرف ت

لیست اسامی فارسی پسرانه با ت به همراه معنی و توضیح

اسم های پسرونه با حرف ت که ریشه پارسی دارند، تعدادشان زیاد نیست، اما حتما جدول در صفحه دوم نام های پسر با ت را نیز ببینید. در جدول زیر اسم های تهمتن، تهمورس، توس و تیرداد نام های شنیده شده تری هستند.

اسم پسر از ت
اسم پسر با ت
ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ تابال   نام فرماندار ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی.
۲ تاج بخش   بخشنده تاج پادشاهی، از القاب رستم پهلوان شاهنامه، رساننده کسی به پادشاهی، آنکه تاج پادشاهی را اهدا می کند.
۳ تباک  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم دلاور ایرانی و فرمانروای جهرم در دوره پادشاهی اردشیر بابکان پادشاه ساسانی. پس اسم تباک از اسم های شاهنامه ای پسر محسوب می شود.
۴ تخار   نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله اسم یکی از همراهان فرود.
۵ تخواره   اسم چند تن از شخصیت های شاهنامه، از جمله نام پدر خزانه دار خسرو پرویز پادشاه ساسانی.
۶ تژاو   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسیاب تورانی.
۷ تک آفرین   مرکب از تک( یگانه یا بی نظیر) + آفرین (آفریننده)
۸ تکاور   دونده، تندرو
۹ تکتا  بی همتا. البته در حال حاضر به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال است.
۱۰ تلیمان   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی
۱۱ توان  قدرت، طاقت، توانایی، تحمل کردن چیزی، نیرو
۱۲ توانا   نیرومند، پرقدرت
۱۳ تورک   اسم پسر شیدسب پادشاه زابلستان
۱۴ تورنگ   قرقاول
۱۵ توس   طوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
۱۶ تهم   قوی، نیرومند
۱۷ تهماسب   طهماسب
۱۸ تهمتن   آنکه تن نیرومند دارد، لقب رستم پهلوان شاهنامه، قدرتمند
۱۹ تهمورث  = تهمورس، نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، اسم پسر هوشنگ (پادشاه پیشدادی)، ملقب به دیوبند.
۲۰ تهمورس   معادل اسم تهمورث است و صورت دیگری از آن نام پسرانه با ت. تهمورث یعنی نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی.
۲۱ تهمین   پهلوان، از القاب رستم پهلوان شاهنامه. تهمینه شکل مونث اسم تهمین است که نامی مرسوم تر می باشد.
۲۲ تیران   نام چند تن از پادشاهان اشکانی اسم ایرانی
۲۳ تیرداد   داده تیر، آنکه در ماه تیر به دنیا آمده، اسم چندتن از پادشاهان سلسله اشکانیان.
۲۴ تیماس   جنگل، بیشه.
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

اسم پسر ایرانی با ت

نظرسنجی اسم پسر با ت

به نظرتون زیباترین اسم پسر با حرف ت کدام نام است؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.