مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

نام پسر با ا

اسم پسر فارسی با حرف ا

شامل اسم های زیبای پسرانه فارسی با حرف الف

اسم با ا

اسم پسر با الف

ردیف اسم فارسی معنی اسم
۱ ابتین   = آبتین، انسان نیکو کار، روح کامل، از شخصیت های شاهنامه، نام پدر فریدون (پادشاه پیشدادی)
۲ اپرنگ   اسم پسر سام
۳ اپرویز   پرویز، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی و نیز اسم “خسرو دوم” پادشاه ساسانی
۴ اترک   نام رود مرزی در شرق ایران که به دریای خزر می ریزد.
۵ اخشاد   نام پادشاه فرغانه
۶ اخشید   اسم پادشاه سمرقند
۷ ادنا  به فتح الف، به معنی کمترین، جزئی ترین، نازلترین، از واژه های قرآنی
۸ ادیان  کنایه از مرد درشت هیکل و قوی، مرکب تندرو و فربه
۹ اذرخش  = آذرخش، صاعقه، رعد و برق، نام نهمین روز ماه آذر
۱۰ اراد  = آراد، نام روز ۲۵ ام از هر ماه شمسی در ایران باستان که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند.
۱۱ اران  حنا که به دست و پا و محاسن زنند، نام قلعه ای قدیمی در شهر قزوین
۱۲ ارباد   اسم یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی اسم ایرانی
۱۳ ارباس   نام یکی از سپاهیان مادی اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
۱۴ ارتا آریا   مرکب از آرتا (راستی و درستی) + آریا، آریایی درستکار، اسم پسر خشایار پادشاه هخامنشی
۱۵ ارتاریا   = ارتا آریا، مرکب از آرتا (راستی و درستی) + آریا، آریایی درستکار، ایرانی درستکار، نام پسر خشایارشاه (پادشاه هخامنشی)
۱۶ ارتافرین   نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی
۱۷ ارتان   اسم پسر ویشتاسب و برادر داریوش اول پادشاه هخامنشی
۱۸ ارتمن   نام یکی از سرداران مادی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
۱۹ ارتنگ  ارژنگ کتاب مصور مانی
۲۰ ارتین  آرتین، عاقل و زیرک
۲۱ ارد   نام چند تن از پادشاهان اشکانی
۲۲ اردا   اسم موبدی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۲۳ اردم   نام سوره های بزرگ کتاب زند و پازند
۲۴ اردوان   یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند تن از پادشاهان اشکانی
۲۵ اردی داد   داده اردیبهشت
۲۶ اردیان  مقدس
۲۷ اردین   راستین
۲۸ ارزین   نام فرماندار پارس زمان حمله اسکندر به ایران
۲۹ ارژن   از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سالار مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۳۰ ارس   اسم رودی در مرز شمالی ایران
۳۱ ارسام   نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
۳۲ ارسیا  زلال و شفاف مانند اشک چشم، به کسر الف اول، مرکب از ارس (اشک چشم) + یا نسبت
۳۳ ارسیما   نماینده داریوش سوم پادشاه هخامنشی برای گفتگو با اسکندر
۳۴ ارش  آرش، عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است.
۳۵ ارشاسب   دارنده اسبهای نر، از نامهای ایران باستان
۳۶ ارشاک  ارشک، اشک، نام موسس سلسله اشکانی است او یکی از یزرگان قوم پارت که در سال ۲۵۶ ق.م بر سلطان سلوکی طغیان کرد و سلسله اشکانیان را بنا نهاد.
۳۷ ارشام   آرشامه
۳۸ ارشان  (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای عاقل و دانا + ان پسوند کثرت یا مداومت = بسیار دانا، بسیار هوشمند، نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
۳۹ ارشانوش   از نامهای باستانی
۴۰ ارشاویر   ارشویر، نام یکی از پادشاهان اشکانی
۴۱ ارشز   نام سردار اشکانی
۴۲ ارشکان   لقب چند تن از پادشاهان اشکانی
۴۳ ارشن   اسب نر
۴۴ ارشویر   نام یکی از پادشاهان اشکانی
۴۵ ارشیز   ارشز، نام سردار اشکانی
۴۶ ارفش  نام یکی از پهلوانان گرشاسب نامه
۴۷ ارماسب   صاحب اسب آرام، نام یکی از سرداران هخامنشی
۴۸ ارمان  آرمان ، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی
۴۹ ارمانک   از شخصیت های شاهنامه، یکی از دو شاهزاده پارسایی که تصمیم گرفتند آشپز دربار ضحاک شوند تا بتوانند یکی از دو جوانی را که هر روز برای غذای ماران ضحاک کشته می شدند، از مرگ برهانند.
۵۰ ارمایل   ارمانک
۵۱ ارمین   = آرمین
۵۲ ارنوش  نعره و صدای ببر
۵۳ اروند   نام رودی در ایران
۵۴ اریاسب   نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
۵۵ اریامن  آرامش دهنده، خوشبختی دهنده، نام دریا سالار شجاع و رشید خشایارشاه پادشاه هخامنشی در جنگ سالامین
۵۶ اریس   زیرک، هوشیار
۵۷ ازدر  منسوب به پاک، طاهر و پاکیزه، تمیز و مرتب
۵۸ اسپندیار   اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
۵۹ اسپیتامن   صورتی از سپیتمان، لقب خانوادگی زرتشت نام سردار ایرانی در زمان اسکندر مقدونی
۶۰ اسپیتمن  یکی از سرداران ایران در زمان داریوش هخامنشی
۶۱ استاسیس   از مخالفین سلطه عرب در ایران در زمان خلیفه عباسی
۶۲ استرا  در گویش سمنان ستاره،نام همسر یهودی انوشیروان که مدفن او در همدان است
۶۳ اشتاد   راستی، درستی، در دین زرتشتی نام ایزدی که راهنمای مینویان و جهانیان است، نام روز بیست وششم از هر ماه شمسی در ایران باستان، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان خسروپرویز ‏پادشاه ساسانی
۶۴ اشک ناز  مرکب از اشک و ناز، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف
۶۵ اشکان   منسوب به اشک
۶۶ اشکبوس   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از فرماندهان سپاه خاقان چین
۶۷ اشکش   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرماندهان سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
۶۸ اشناس   اسم افشین و چند تن دیگر
۶۹ اشو   مقدس
۷۰ اغریرث   صاحب گردونه پیش رونده، از شخصیتهای شاهنامه، پسر پشنگ و نبیره فریدون پادشاه پیشدادی
۷۱ افرود   فرود، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی
۷۲ افریدون   فریدون، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
۷۳ افشین  معنی اسم افشین: سردار ایرانی که بابک خرمدین را دستگیر کرد. با همت؛ ﻧﺎﻡ ﺳﺮدار ﻣﻌﺮوﻑ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ
۷۴ اکلیا   نام پسری در شعر نیما یوشیج
۷۵ الچین   ال (ترکی) + چین (فارسی)، ایلچین، برگزیده ایل
۷۶ الکوس   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی
۷۷ الوا   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و نیزه دار رستم پهلوان شاهنامه
۷۸ الیاد   ال (ترکی) + یاد (فارسی)، ایلیاد به یاد ایل
۷۹ الیار   نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار
۸۰ الیار   ال (ترکی) + یار (فارسی)، ایلیار یار ایل
۸۱ الیان   نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار
۸۲ امید   اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن ، تکیه گاه، محل پناه
۸۳ امیر ارسلان  حاکم شجاع، پادشاه شیر دل، قهرمان یکی از داستانهای بسیار مشهور ایرانی که نقیب الممالک نقال ناصرالدین شاه آنرا روایت کرده است.
۸۴ اندریمان   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی از سپاهیان افراسیاب تورانی
۸۵ اندمان   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر طوس سردار ایرانی و از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی
۸۶ اندیان   از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی از سرداران فریدون پادشاه پیشدادی
۸۷ انوش   بی مرگ، جاودان
۸۸ انوش زاد   زاده جاویدان، نام پسر خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی، هم چنین از شخصیتهای شاهنامه
۸۹ انوشتکین   انوش (فارسی) + تکین (ترکی)، پهلوان جاودانی، از نامهای تاریخی
۹۰ انوشروان   انوشیروان، دارای روان جاوید، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر (ص) در زمان این پادشاه متولد شد
۹۱ انوشیروان   معنی اسم انوشیروان: دارای روان جاوید، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر (ص) در زمان این پادشاه متولد شد
۹۲ اوتانا   دارای اندام زیبا، نام یکی از یاران داریوش یکم پادشاه هخامنشی اسم ایرانی
۹۳ اورداد  اهورداد، خداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
۹۴ اورمزد  هرمز، از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
۹۵ اورمزدیار   خدایار
۹۶ اورند   تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر لهراسپ شاه ایران و از نوادگان کی پیشتن پادشاه کیانی
۹۷ اورنگ   تخت پادشاهی، فر و زیبایی
۹۸ اوریاد   نام روستایی در نزدیکی سنندج
۹۹ اوژن  به زمین افکننده، از بین برنده دشمن
۱۰۰ اوشهنگ  هوشنگ، پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران
۱۰۱ اولاد   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۱۰۲ اهرن   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی
۱۰۳ اهورا   در فرهنگ ایران باستان، خداوند، وجود مطلق و هستی بخش، خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردتشتیان، وجودی که صورت ظاهر ندارد و حیات بخش ،یکتا ،بی همتا،بزرگ و دانای مطلق است.
۱۰۴ اهورا مزدا  اهورامزد، هرمزد، اورمزد، هرمز، معنی اصلی این کلمه سرور دانا است و در متون زردشتیان به معنی خدای بزرگ استفاده شده است.
۱۰۵ اهوراداد   خداداد یا آفریده خدا
۱۰۶ اهورامزد  هرمز، نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
۱۰۷ ایرانیار   یار ایران
۱۰۸ ایرج   پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر فریدون پادشاه پیشدادی ایران
۱۰۹ ایریک  آریایی
۱۱۰ ایزد پناه   آن که خداوند پناه و حامی اوست، نام یکی از سرداران هخامنشی
۱۱۱ ایزدبد   نام یکی از سرداران زمان هخامنشی
۱۱۲ ایزدداد   داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۱۱۳ ایزدگشسپ   از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساسانی
۱۱۴ ایزدیار   کسی که خداوند یار و یاور اوست، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین
۱۱۵ ایلا   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی
۱۱۶ ایلیاد  نام منظومه حماسی از شاهکارهای ادبیات جهان درباره جنگی به همین نام که بین مردم یونان و تراوا در گرفت. (ایلیاد و اودیسه)
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم پسر ایرانی با ا

اسم فارسی با ا

اسم پسر با ا

963 نظر برای نام پسر با ا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *