اسم پسر با ب

نام پسر با ب

اسم پسر فارسی با حرف ب

شامل اسم های زیبای پسرانه فارسی با حرف ب

اسم پسر با ب
نام پسرانه با حرف ب
ردیفاسم فارسی معنای اسم
۱بابویاسم یکی از دلاوران نامی ایرانی سپاه بهرام چوبین سردار ساسانی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی نیز می باشد.
۲بابیک پادشاهی که نامش در تاریخ سیستان ذکر شده است.
۳باتیسدژبان (نگهبان قلعه) بسیار شجاع غزه در زمان داریوش سوم هخامنشی که تا آخرین نفس در برابر اسکندر مقاومت کرد.
۴بادان از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر پیروز (سردار دوران ساسانی) نیز هست.
۵باذاننام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۶باراد نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی کرده و اسم او در کتیبه کعبه زرتشت آمده است.
۷باربداسم نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
۸بارشین در اصطلاح مردم فارس: درختچه
۹بارمانبه معنی شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی، اسم یکی از سرداران دوره ماد و نیز از شخصیتهای شاهنامه
۱۰باژه نام یکی از سرداران ایرانی در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی اسم ایرانی
۱۱باشودر گویش خوزستان بچه ای که تقاضای ماندنش را از خداوند دارند (از خدا حیات در دنیا را می خواهد.)
۱۲باگه نام یکی از سرداران هخامنشی نام زیبای ایرانی
۱۳بالویاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۴بامداد صبح، نام پدر مزدک
۱۵بامشادنام یکی از موسیقیدانان معروف در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۶باهرام = بهرام، اسم ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران باستان، اسم فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله اسم یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود.
۱۷باهکنام جد آذرباد ماراسپند
۱۸بایا بایسته، ضروری
۱۹بخت آفرینآفریننده بخت و اقبال، نام پدر هیربد شهریار، خالق خوشبختی
۲۰بختیار خوشبخت، سعید، نام استاد رودکی در موسیقی
۲۱برانوشاز شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی
۲۲براهام نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۲۳برتنبردیس، به فتح ب و ت، مرد مغرور
۲۴برته از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی از خاندان لواده، در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۲۵برجاسپنام یکی از سرداران تورانی و نیز از شخصیتهای شاهنامه فردوسی
۲۶بردان نام یکی از پادشاهان اشکانی
۲۷بردیااسم دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه، معنی اسم بردیا یعنی بلندمرتبه
۲۸بردیس (به کسر ب) مرد مغرور
۲۹برزقد و قامت، نام یکی از دو برادری که به یاری اردشیر بابکان پادشاه ساسانی شتافتند و وی را به خانه خود بردند.
۳۰برزآفرین تشویق بزرگ (نگارش کردی: به رزئافه رین)
۳۱برزامنام جد مانی
۳۲برزفر دارای قامتی با شکوه، بلند پرواز، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی (نگارش کردی: به رزه فڒ)
۳۳برزفریفریبرز
۳۴برزمند باشکوه، نام یکی از فرمانداران ایرانی که براسکندر شورید
۳۵برزمهرمرکب از برز (نیرومند، باشکوه) + مهر (خورشید)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر قارن از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
۳۶برزو بلند بالا، کنایه ‏از عظمت، اسم پسر سهراب پسر رستم زال (نگارش کردی: به رزو)
۳۷برزویهنام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیه و دمنه را در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی از هند به ایران اورد(نگارش کردی : به رزویه)
۳۸برزهم نام یکی از پهلوانان ایرانی در گرشاسب نامه
۳۹برزین دادآفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد(آتشکده) یعنی افریده شده به وسیله آتش آذر برزین
۴۰برزین مهر خورشید با شکوه ، نام یکی از پهلوانان شاهنامه
۴۱برسامآتش بزرگ مرکب از بر (مخفف ابر) + سام (آتش)، نام یکی از سرداران یزگرد ساسانی
۴۲برسیان نام گیاهی است.
۴۳برشانامت
۴۴برمایون برمایه
۴۵برمکعنوان اجداد خاندان برمکیان و در اصل عنوان و لقبی بوده که به رئیس روحانی معبد بودایی بلخ می دادند، برمک معروف پدربزرگ یحیی وزیر مشهور هارون الرشید است.
۴۶برنا جوان
۴۷برنوشبرانوش
۴۸برومند بارور، میوه دار
۴۹بزرجمهربزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۰بزرگ والا، برجسته، اسم شاعری کرد (نگارش کردی : بوزۆرگ)
۵۱بزرگ امیدبسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی
۵۲بزرگمهر بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
۵۳بسطامنام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی
۵۴بشتاسب گشتاسپ اسم ایرانی
۵۵بگاشنام یکی از سرداران هخامنشی
۵۶بلاشان پلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی
۵۷بمان علیبمان (فارسی) + علی (عربی) نامی که با آن طول عمر کودک را با توسل به اسم علی (ع) بخواهند.
۵۸بندوی نام دو تن از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان
۵۹بنشادشاد بنیان
۶۰بوپار نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
۶۱بوذرجمهربزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
۶۲بوراب از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری در پایتخت قیصر روم و سازنده نعل اسبان قیصر اسم دختر ایرانی
۶۳بورژکنام میزبان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۶۴بورنگ نوعی ریحان کوهی
۶۵بوزرجمهربزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی، آنکه مهربانی اش بسیار است.
۶۶بوستان افروز بستان افروز
۶۷به گویخوش سخن، دارای گفتار نیک، نام شخصیتی در منظومه ویس و رامین
۶۸به یزداد آفریده نیک خداوند
۶۹بهامدپیشامد خوب
۷۰بهاوند دارنده نیکی
۷۱بهبدمرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد (پسوند اتصاف)
۷۲بهبود پیشرفت تدریجی ، حرکت رو به بهتر شدن.
۷۳بهپورمرکب از به (بهتر، خوبتر) + پور (پسر)، نام پهلوانی در گرشاسب نامه
۷۴بهتاش مرکب از کلمه فارسی “به” + پسوند ترکی تاش، شریک خوب، صاحب اخلاق و رفتار نیکو، امیری که دارای اخلاق و رفتار خوب است.
۷۵بهدادآفریده خوب
۷۶بهداور آن که به درستی داوری می کند.
۷۷بهدینپیرو آیین زرتشتی
۷۸بهراد مرکب از به (خوب یا بهتر) + راد (بخشنده)
۷۹بهرامفتح و پیروزی، نام ستاره ی سیاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود.
۸۰بهرنگ مرکب از به (بهتر، خوبتر) + رنگ
۸۱بهروزخوشبخت، سعادتمند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه بهرام گور پادشاه ساسانی
۸۲بهروش آن که شیوه و روشی بهتر از دیگران دارد.
۸۳بهزادمرکب از به (بهتر، خوب) + زاد (زاده)، نام نقاش و مینیاتوریست معروف در اوخر عهد تیموری و اوایل عهد صفوی، از شخصیتهای شاهنامه، همچنین نام اسب ‏سیاوش، نام یکی از بزرگان درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی
۸۴بهزاداننام اصلی ابومسلم خراسانی فرزند شیدوش
۸۵بهستاننیک بنیاد، نام پسر اردشیر سوم پادشاه هخامنشی
۸۶بهستون نام پسر وشمگیر و یکی از فرمانروایان آل زیار در طبرستان
۸۷بهسوداز نامهای زمان ساسانیان
۸۸بهسودان نام فرمانروای دیلمان در سده سوم یزدگردی
۸۹بهشادمرکب از به (بهتر یا خوب) + شاد
۹۰بهفام مرکب از به (بهتر یا خوب) + فام (رنگ)
۹۱بهفرمرکب از به (بهتر، خوبتر) + فر (شکوه، جلال)
۹۲بهک نام موبد موبدان در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی
۹۳بهمننیک اندیش، آنکه فکر نیکو دارد، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، تخلص شاعر کرد «فریدون بهمن» (نگارش کردی: به همه ن)، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله اسم ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
۹۴بهمن داد داده بهمن
۹۵بهمنشوهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است.
۹۶بهمنیار نام شاگرد ابوعلی سینا
۹۷بهنامدارای نام نیک
۹۸بهنیا وهنیا، کسی که از نسل خوبان است.
۹۹بهورانوه وران، آنکه دارای روح و روان نیکوست.
۱۰۰بیارش دو دلیر
۱۰۱بیتخشنام مردی که در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی زندگی می کرده و نامش در کتیبه کعبه زرتشت آمده است.
۱۰۲بیتک نام جد منوچهر پادشاه کیانی به نوشته بندهش
۱۰۳بیدارآگاه، هوشیار
۱۰۴بیژن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گیو گودرز از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
۱۰۵بیوردنام چند تن از شخصیتهای کتاب شاهنامه فردوسی
۱۰۶بیورزاد نام سپه سالاری در زمان سلسله اشکانیان.
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم پسر ایرانی با ب

اسم پسرانه زیبا با ب
اسم پسر با ب

519 نظر برای “نام پسر با ب”

 1. سلام دوستان بچه من پسر هستش و من میخوام اسمشو بذارم بسطام ولی باباش میگه برهان کدومش قشنگتره؟؟

  1. سلام خوب اگه دوست دارین اسمشوووو بذارین کارن اسمه قشنگیه اگه گذاشتی کارن بیا تل بهم بگوووو اینم شماره من ۰۹۳۵۶۴۳۱۸۰۲

 2. هفته آینده پسرم دنیا میاد بین دو تا اسم گیر کردم. هیراد یا بردیا
  فامیلش باتوته است
  چکار کنم .!؟

  1. سلام، اگه اول فامیلیش ب هست شاید اسم بردیا بهتر باشه

  2. به نظر شما اسم قشنگی هست یا نه؟آروین یا رادمهر هم هست کدومش رو پیشنهاد می‌کنید؟ممنون

  3. سلام به نظر من اسم آروین قشنگتره همیشه تو ذهن میمونه
   اسم پسر منم محمد یاسین هستش خیلی دوسش دارم

  4. بذارید جاسم
   اسم های عربی بگذارید این چه اسم هایی هست؟؟؟ شما و امثال شما سبب بدبختی، گرانی، زلزله، سیل، خشکسالی، بیکاری، ریزگردها و غیر هستید. شما لخت در خیابان می گردید خداوند و ائمه با ملت قهر می کنند و تر و خشک با هم می سوزند ما که به آقا امام خامنه ای، آیت الله بهجت و آیت الله حجت الاسلام و المسلمین های مختلف که همگی نشانه های خداوند هستند رای می دهیم چه گناهی کرده ایم که باید پای شما بسوزیم؟

  5. ای بیچاره از مخ تعطیل . اگه تموم بدبختیهاو فقر و فلاکت و دزدی و رشوه خواری و اختلاس و هزار کوفت و مرگ دیگه رو ب پای این مخلوقات خدا نذارید چه میکنید . اونوقت گناهانتونو گردن کی میندازید . حتما شیطان بخت برگشته

  6. داداش تو اسم عربی بزار اسم بچه های ما چه کار به تو داره؟ تو بتول و صدیقه و علی و جعفر و هر چی که میخوای بزار ما ایرانی هستیم و هیچ دلیلی نمیبینیم اسم عربی بزاریم لطفا به سلیقه های هم توهین نکنیم

  7. ینی الان توهین نکردی ب بقیه؟؟؟؟
   آدرین اسم کیه اونوخ ؟جالبه؟؟؟؟واسه خودتون فتوا ندین

  8. در ضمن الان یعنی هرکی اسم ایرانی میزاره یعنی لخت توی خیابون میگرده؟ متاسفم که با ادمایی مثل شما توی یه کشور مجبوریم زندگی کنیم

  9. چقدر تو دیگه خریجااااهل به معنای واقعی برات متاسفم..

  10. وای از این کوته فکری بی شک خرف کرده این آقا ک میگه اسم عربی بزارین

  11. اول تواگه خدارامیشناسی هرکی گناه میکنه خودش جوابشو میبینه اونم نه تو جهنم که معلوم نیست هست یا نه توهمین دنیا پس میده خلاص اگه اینجوری باشه که تومیگی پس تایلند باید هرروز سنامی بیاد

  12. اگه پیرو انانی پس سرت تو کار خودت باشه و توی زندگی شخصی دیگران سرک نکش چون ممکنه سرت بره یه جایی که اذیت بشی

  13. عزیز من این که تر و خشک با هم بسوزه که دور از عدالت خداست،چرا کفر میگی؟؟؟ یعنی هرکسی مسئول رفتار خودش نیست ؟ یعنی خدا براش فرق نداره که کی گناه کنه ؟ محدوده جغرافیایی رو میشناسه نه گناهکار ؟ عزیزم کمی فکر کن ببین اونایی که مغزت رو شستشو دادن که هرچی اونا بگن تو و امثال تو بگین چشم ببین چی از این شستشو مغزی گیرشون میاد ؟ فقط میتونم بگم تو هنوز خدا رو نشناختی و امیدوارم خدا خودش بهت کمک کنه

  14. بگین نام فارسی براتون نظرسنجی بذارن. خیلی خوبه

 3. سلام خدمت تمامی دوستان عزیز
  انشاا… پسرم دو هفته دیگه بدنیا میاد که این لطف خدا بعد از ۱۲ سال شامل حال ما هم شد اسمش واسم خیلی مهمه فعلا اسم کیارش گذاشتم دوستان عزیز اگر اسم قشنگ تری مد نظرشون هسته لطف کنید پیشنهاد بدید شب یلداتون هم مبارک

 4. سلام دوستان ۵ روز دیگه پسرم به دنیا میاد نمیدونم اسمشو چی بزارم اسم خودم مهران خانمم فاطمه اس خودم دوس دارم اسم ایرانی بزارم اما خانمم میگه اسم اهل بیت!
  لطفا راهنمایی کنید. ممنون

 5. بردیا؟؟ مهراد؟؟ آریو؟؟ هیراد؟؟ مهدیار؟؟
  بین اینا کدوم قشنگ تره اسم خودم مهران

  1. مهدیار اسم مذهبی هستش و قشنگم هست. بردیا هم قشنگه.

 6. پسر من سه ماه دیگه دنیا میاد.پدرش اسم علی رو دوست داره.میخوام دو سیلابی بذارم.بجز امیرعلی و علی اصغر و علی اکبرو…. اسمی بلدید که تک و خاص باشه و با علی دو سیلابی خاصی بشه.

 7. میخواستم اسم پسر ببینم بنیاس من شنیدم و خیلی کمه میشه گذاشت یا نه؟

 8. سلام اسم بین اسم کیان و بردیا کدوم قشنگ تر و سنگین تر و با گذشت زمان دمده نمیشه؟؟

 9. سلام من بین اسم بابک و رادمهر گیر کرده ام فامیلیم هم کرمی است لطفاراهنمایی بفرمایید

  1. سلام من دوتا اسم انتخاب کردمه ولی نمیدونم کدوم سنگین تراست رادمهر وبابک

 10. اسم پسر میخوام که معنی بهار داشته باشه و قشنگ باشه چون پسر عید ب دنیا میاد

 11. سلام دوستان..
  بین اسم بهنود…باراد…آیهان کدوم قشنگ تره..
  اسم خودم بهنام..اسم همسر پریسا

 12. سلام دوستان دخترم اسمش برکه هست بچه دومم پسره میخام ی اسم بگید که به ب اسم دخترم بیاد مممنون

  1. سلام…اگه میخوای با ب باشه….
   بنگاه برمزیار باشگاه برو

 13. سلام و وقت بخیر خدمت دوستان
  اسم پسر میخوام که به اسم بهزاد بیاد

  1. سلام فکر میکنم اسم بهناد بیشترین هماهنگی رو باهاش داشته باشه

 14. سلام دو ماه دیگه جوجوهام بدنیا میان سه قلو یکیش ددختر یکیش پسر سومی به احتمال زیاد دختره راهنماییم کنید چه اسمی قشنگتره ؟
  پسر باشه برسا سارنگ ساعد سامر
  من خودم سارنگو خیلی دوس دارم چون به معنای پرنده کوچک به رنگ سیاه هست .
  دختر بهسا برفین شیلر شمیلا شکیلا .
  اسم اقامونم بابکه
  فامیلی جوجوها سنایی پور

 15. سلام. از بین اسمهای زیر کدوم قشنگ تره دوستان?
  اهورا، رادمهر، کیامهر، آرین
  اسم خودم الهه و همسرم علی

 16. به نظر من بذار سبز علی هم مذهبیه و هم اسم طبیعت و معنیش هم خیلی قشنگه ینی یه علی سبز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *