boy name with B

نام پسر با ب

اسم پسر فارسی با حرف ب

شامل اسم های زیبای پسرانه فارسی با حرف ب

اسم پسر با ب
نام پسرانه با حرف ب
ردیف اسم فارسی معنای اسم
۱ بابوی اسم یکی از دلاوران نامی ایرانی سپاه بهرام چوبین سردار ساسانی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی نیز می باشد.
۲ بابیک پادشاهی که نامش در تاریخ سیستان ذکر شده است.
۳ باتیس دژبان (نگهبان قلعه) بسیار شجاع غزه در زمان داریوش سوم هخامنشی که تا آخرین نفس در برابر اسکندر مقاومت کرد.
۴ بادان از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر پیروز (سردار دوران ساسانی) نیز هست.
۵ باذان نام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۶ باراد نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی کرده و اسم او در کتیبه کعبه زرتشت آمده است. بررسی کاملتر: اسم باراد.
۷ باربد اسم نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۸ بارشین در اصطلاح مردم فارس: درختچه
۹ بارمان به معنی شخص محترم و لایق دارای روح بزرگ، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی، اسم یکی از سرداران دوره ماد و نیز از شخصیت های شاهنامه. از اسم های پسرانه شاهنامه ای.
۱۰ باژه نام یکی از سرداران ایرانی در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی اسم ایرانی
۱۱ باشو در گویش خوزستان بچه ای که تقاضای ماندنش را از خداوند دارند (از خدا حیات در دنیا را می خواهد.)
۱۲ باگه نام یکی از سرداران هخامنشی نام زیبای ایرانی
۱۳ بالوی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۱۴ بامداد صبح، نام پدر مزدک
۱۵ بامشاد نام یکی از موسیقیدانان معروف در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۱۶ باهرام = بهرام، اسم ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران باستان، اسم فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله اسم یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود.
۱۷ باهک نام جد آذرباد ماراسپند.
۱۸ بایا بایسته، ضروری.
۱۹ بخت آفرین آفریننده بخت و اقبال، نام پدر هیربد شهریار، خالق خوشبختی.
۲۰ بختیار خوشبخت، سعید، نام استاد رودکی در موسیقی.
۲۱ برانوش از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی.
۲۲ براهام نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.
۲۳ برتن بردیس، به فتح ب و ت، مرد مغرور.
۲۴ برته از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی از خاندان لواده، در زمان کیکاووس پادشاه کیانی.
۲۵ برجاسپ نام یکی از سرداران تورانی و نیز از شخصیت های شاهنامه فردوسی.
۲۶ بردان نام یکی از پادشاهان اشکانی
۲۷ بردیا اسم دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه، معنی اسم بردیا یعنی بلندمرتبه
۲۸ بردیس (به کسر ب) مرد مغرور
۲۹ برز قد و قامت، نام یکی از دو برادری که به یاری اردشیر بابکان پادشاه ساسانی شتافتند و وی را به خانه خود بردند.
۳۰ برزآفرین تشویق بزرگ (نگارش کردی: به رزئافه رین).
۳۱ برزام نام جد مانی
۳۲ برزفر دارای قامتی با شکوه، بلند پرواز، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی (نگارش کردی: به رزه فڒ).
۳۳ برزفری فریبرز
۳۴ برزمند باشکوه، نام یکی از فرمانداران ایرانی که بر اسکندر شورید.
۳۵ برزمهر مرکب از برز (نیرومند، باشکوه) + مهر (خورشید)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر قارن از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
۳۶ برزو بلند بالا، کنایه ‏از عظمت، اسم پسر سهراب پسر رستم زال (نگارش کردی: به رزو)
۳۷ برزویه نام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیه و دمنه را در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی از هند به ایران اورد(نگارش کردی : به رزویه)
۳۸ برزهم نام یکی از پهلوانان ایرانی در گرشاسب نامه.
۳۹ برزین داد آفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد(آتشکده) یعنی افریده شده به وسیله آتش آذر برزین.
۴۰ برزین مهر خورشید با شکوه ، نام یکی از پهلوانان شاهنامه.
۴۱ برسام آتش بزرگ مرکب از بر (مخفف ابر) + سام (آتش)، نام یکی از سرداران یزگرد ساسانی.
۴۲ برسیان نام گیاهی است.
۴۳ برشان امت
۴۴ برمایون برمایه
۴۵ برمک عنوان اجداد خاندان برمکیان و در اصل عنوان و لقبی بوده که به رئیس روحانی معبد بودایی بلخ می دادند، برمک معروف پدربزرگ یحیی وزیر مشهور هارون الرشید است.
۴۶ برنا جوان
۴۷ برنوش برانوش
۴۸ برومند بارور، میوه دار
۴۹ بزرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی.
۵۰ بزرگ والا، برجسته، اسم شاعری کرد (نگارش کردی : بوزۆرگ)
۵۱ بزرگ امید بسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی.
۵۲ بزرگمهر بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی.
۵۳ بسطام نام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی.
۵۴ بشتاسب گشتاسپ اسم ایرانی
۵۵ بگاش نام یکی از سرداران هخامنشی.
۵۶ بلاشان پلاشان، از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پهلوانان افراسیاب، همزمان با کیخسرو پادشاه کیانی.
۵۷ بمان علی بمان (فارسی) + علی (عربی) نامی که با آن طول عمر کودک را با توسل به اسم علی (ع) بخواهند.
۵۸ بندوی نام دو تن از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان
۵۹ بنشاد شاد بنیان.
۶۰ بوپار نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
۶۱ بوذرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
۶۲ بوراب از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری در پایتخت قیصر روم و سازنده نعل اسبان قیصر اسم دختر ایرانی
۶۳ بورژک نام میزبان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی.
۶۴ بورنگ نوعی ریحان کوهی.
۶۵ بوزرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی، آنکه مهربانی اش بسیار است.
۶۶ بوستان افروز بستان افروز
۶۷ به گوی خوش سخن، دارای گفتار نیک، نام شخصیتی در منظومه ویس و رامین.
۶۸ به یزداد آفریده نیک خداوند.
۶۹ بهامد پیشامد خوب.
۷۰ بهاوند دارنده نیکی.
۷۱ بهبد مرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد (پسوند اتصاف).
۷۲ بهبود پیشرفت تدریجی ، حرکت رو به بهتر شدن.
۷۳ بهپور مرکب از به (بهتر، خوبتر) + پور (پسر)، نام پهلوانی در گرشاسب نامه.
۷۴ بهتاش مرکب از کلمه فارسی “به” + پسوند ترکی تاش، شریک خوب، صاحب اخلاق و رفتار نیکو، امیری که دارای اخلاق و رفتار خوب است.
۷۵ بهداد آفریده خوب.
۷۶ بهداور آن که به درستی داوری می کند.
۷۷ بهدین پیرو آیین زرتشتی.
۷۸ بهراد مرکب از به (خوب یا بهتر) + راد (بخشنده).
۷۹ بهرام فتح و پیروزی، نام ستاره ی سیاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود.
۸۰ بهرنگ مرکب از به (بهتر، خوبتر) + رنگ.
۸۱ بهروز خوشبخت، سعادتمند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه بهرام گور پادشاه ساسانی.
۸۲ بهروش آن که شیوه و روشی بهتر از دیگران دارد.
۸۳ بهزاد مرکب از به (بهتر، خوب) + زاد (زاده). نام نقاش و مینیاتوریست معروف در اوخر عهد تیموری و اوایل عهد صفوی، از شخصیت های شاهنامه. همچنین نام اسب ‏سیاوش، نام یکی از بزرگان درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی
۸۴ بهزادان نام اصلی ابومسلم خراسانی فرزند شیدوش.
۸۵ بهستان نیک بنیاد، نام پسر اردشیر سوم پادشاه هخامنشی.
۸۶ بهستون نام پسر وشمگیر و یکی از فرمانروایان آل زیار در طبرستان.
۸۷ بهسود از نام های زمان ساسانیان.
۸۸ بهسودان نام فرمانروای دیلمان در سده سوم یزدگردی.
۸۹ بهشاد مرکب از به (بهتر یا خوب) + شاد
۹۰ بهفام مرکب از به (بهتر یا خوب) + فام (رنگ)
۹۱ بهفر مرکب از به (بهتر، خوبتر) + فر (شکوه، جلال)
۹۲ بهک نام موبد موبدان در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی
۹۳ بهمن نیک اندیش، آنکه فکر نیکو دارد، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، تخلص شاعر کرد «فریدون بهمن» (نگارش کردی: به همه ن)، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله اسم ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
۹۴ بهمن داد داده بهمن
۹۵ بهمنش وهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است.
۹۶ بهمنیار نام شاگرد ابوعلی سینا
۹۷ بهنام دارای نام نیک
۹۸ بهنیا وهنیا، کسی که از نسل خوبان است.
۹۹ بهوران وه وران، آنکه دارای روح و روان نیکوست.
۱۰۰ بیارش دو دلیر
۱۰۱ بیتخش نام مردی که در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی زندگی می کرده و نامش در کتیبه کعبه زرتشت آمده است.
۱۰۲ بیتک نام جد منوچهر پادشاه کیانی به نوشته بندهش
۱۰۳ بیدار آگاه، هوشیار
۱۰۴ بیژن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گیو گودرز از پهلوانان ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
۱۰۵ بیورد نام چند تن از شخصیتهای کتاب شاهنامه فردوسی
۱۰۶ بیورزاد نام سپه سالاری در زمان سلسله اشکانیان.
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

اسم پسر ایرانی با ب

اسم پسرانه زیبا با ب
اسم پسر با ب
3.5/5 - (44 امتیاز)

524 نظر برای “نام پسر با ب”

 1. سلام دوستان بچه من پسر هستش و من میخوام اسمشو بذارم بسطام ولی باباش میگه برهان کدومش قشنگتره؟؟

  1. برهان قشنگتره،اسم داداشی من برهان هستش

  2. سلام خوب اگه دوست دارین اسمشوووو بذارین کارن اسمه قشنگیه اگه گذاشتی کارن بیا تل بهم بگوووو اینم شماره من ۰۹۳۵۶۴۳۱۸۰۲

 2. هفته آینده پسرم دنیا میاد بین دو تا اسم گیر کردم. هیراد یا بردیا
  فامیلش باتوته است
  چکار کنم .!؟

  1. سلام، اگه اول فامیلیش ب هست شاید اسم بردیا بهتر باشه

  2. به نظر شما اسم قشنگی هست یا نه؟آروین یا رادمهر هم هست کدومش رو پیشنهاد می‌کنید؟ممنون

  3. سلام به نظر من اسم آروین قشنگتره همیشه تو ذهن میمونه
   اسم پسر منم محمد یاسین هستش خیلی دوسش دارم

  4. بذارید جاسم
   اسم های عربی بگذارید این چه اسم هایی هست؟؟؟ شما و امثال شما سبب بدبختی، گرانی، زلزله، سیل، خشکسالی، بیکاری، ریزگردها و غیر هستید. شما لخت در خیابان می گردید خداوند و ائمه با ملت قهر می کنند و تر و خشک با هم می سوزند ما که به آقا امام خامنه ای، آیت الله بهجت و آیت الله حجت الاسلام و المسلمین های مختلف که همگی نشانه های خداوند هستند رای می دهیم چه گناهی کرده ایم که باید پای شما بسوزیم؟

  5. ای بیچاره از مخ تعطیل . اگه تموم بدبختیهاو فقر و فلاکت و دزدی و رشوه خواری و اختلاس و هزار کوفت و مرگ دیگه رو ب پای این مخلوقات خدا نذارید چه میکنید . اونوقت گناهانتونو گردن کی میندازید . حتما شیطان بخت برگشته

  6. داداش تو اسم عربی بزار اسم بچه های ما چه کار به تو داره؟ تو بتول و صدیقه و علی و جعفر و هر چی که میخوای بزار ما ایرانی هستیم و هیچ دلیلی نمیبینیم اسم عربی بزاریم لطفا به سلیقه های هم توهین نکنیم

  7. ینی الان توهین نکردی ب بقیه؟؟؟؟
   آدرین اسم کیه اونوخ ؟جالبه؟؟؟؟واسه خودتون فتوا ندین

  8. در ضمن الان یعنی هرکی اسم ایرانی میزاره یعنی لخت توی خیابون میگرده؟ متاسفم که با ادمایی مثل شما توی یه کشور مجبوریم زندگی کنیم

  9. چقدر تو دیگه خریجااااهل به معنای واقعی برات متاسفم..

  10. وای از این کوته فکری بی شک خرف کرده این آقا ک میگه اسم عربی بزارین

  11. اول تواگه خدارامیشناسی هرکی گناه میکنه خودش جوابشو میبینه اونم نه تو جهنم که معلوم نیست هست یا نه توهمین دنیا پس میده خلاص اگه اینجوری باشه که تومیگی پس تایلند باید هرروز سنامی بیاد

  12. رد دادی بدبخت
   ما ایرانی هستیم

  13. اگه پیرو انانی پس سرت تو کار خودت باشه و توی زندگی شخصی دیگران سرک نکش چون ممکنه سرت بره یه جایی که اذیت بشی

  14. عزیز من این که تر و خشک با هم بسوزه که دور از عدالت خداست،چرا کفر میگی؟؟؟ یعنی هرکسی مسئول رفتار خودش نیست ؟ یعنی خدا براش فرق نداره که کی گناه کنه ؟ محدوده جغرافیایی رو میشناسه نه گناهکار ؟ عزیزم کمی فکر کن ببین اونایی که مغزت رو شستشو دادن که هرچی اونا بگن تو و امثال تو بگین چشم ببین چی از این شستشو مغزی گیرشون میاد ؟ فقط میتونم بگم تو هنوز خدا رو نشناختی و امیدوارم خدا خودش بهت کمک کنه

  15. بگین نام فارسی براتون نظرسنجی بذارن. خیلی خوبه

 3. از بین اسم های بردیا و آروین و هیراد کدوم قشنگ تره!؟:-/

  1. زنده باد ایران و زنده باد ایرانی و نام ایرانی

 4. سلام خدمت تمامی دوستان عزیز
  انشاا… پسرم دو هفته دیگه بدنیا میاد که این لطف خدا بعد از ۱۲ سال شامل حال ما هم شد اسمش واسم خیلی مهمه فعلا اسم کیارش گذاشتم دوستان عزیز اگر اسم قشنگ تری مد نظرشون هسته لطف کنید پیشنهاد بدید شب یلداتون هم مبارک

 5. سلام دوستان ۵ روز دیگه پسرم به دنیا میاد نمیدونم اسمشو چی بزارم اسم خودم مهران خانمم فاطمه اس خودم دوس دارم اسم ایرانی بزارم اما خانمم میگه اسم اهل بیت!
  لطفا راهنمایی کنید. ممنون

 6. بردیا؟؟ مهراد؟؟ آریو؟؟ هیراد؟؟ مهدیار؟؟
  بین اینا کدوم قشنگ تره اسم خودم مهران

  1. مهدیار اسم مذهبی هستش و قشنگم هست. بردیا هم قشنگه.

 7. پسر من سه ماه دیگه دنیا میاد.پدرش اسم علی رو دوست داره.میخوام دو سیلابی بذارم.بجز امیرعلی و علی اصغر و علی اکبرو…. اسمی بلدید که تک و خاص باشه و با علی دو سیلابی خاصی بشه.

 8. میخواستم اسم پسر ببینم بنیاس من شنیدم و خیلی کمه میشه گذاشت یا نه؟

 9. سلام اسم بین اسم کیان و بردیا کدوم قشنگ تر و سنگین تر و با گذشت زمان دمده نمیشه؟؟

 10. سلام من بین اسم بابک و رادمهر گیر کرده ام فامیلیم هم کرمی است لطفاراهنمایی بفرمایید

  1. سلام من دوتا اسم انتخاب کردمه ولی نمیدونم کدوم سنگین تراست رادمهر وبابک

 11. اسم پسر میخوام که معنی بهار داشته باشه و قشنگ باشه چون پسر عید ب دنیا میاد

 12. سلام دوستان..
  بین اسم بهنود…باراد…آیهان کدوم قشنگ تره..
  اسم خودم بهنام..اسم همسر پریسا

 13. سلام دوستان دخترم اسمش برکه هست بچه دومم پسره میخام ی اسم بگید که به ب اسم دخترم بیاد مممنون

  1. سلام…اگه میخوای با ب باشه….
   بنگاه برمزیار باشگاه برو

 14. سلام و وقت بخیر خدمت دوستان
  اسم پسر میخوام که به اسم بهزاد بیاد

  1. سلام فکر میکنم اسم بهناد بیشترین هماهنگی رو باهاش داشته باشه

  2. بهراد یا بهداد میتونه با این اسم بیاد

 15. سلام دو ماه دیگه جوجوهام بدنیا میان سه قلو یکیش ددختر یکیش پسر سومی به احتمال زیاد دختره راهنماییم کنید چه اسمی قشنگتره ؟
  پسر باشه برسا سارنگ ساعد سامر
  من خودم سارنگو خیلی دوس دارم چون به معنای پرنده کوچک به رنگ سیاه هست .
  دختر بهسا برفین شیلر شمیلا شکیلا .
  اسم اقامونم بابکه
  فامیلی جوجوها سنایی پور

 16. سلام. از بین اسمهای زیر کدوم قشنگ تره دوستان?
  اهورا، رادمهر، کیامهر، آرین
  اسم خودم الهه و همسرم علی

 17. به نظر من بذار سبز علی هم مذهبیه و هم اسم طبیعت و معنیش هم خیلی قشنگه ینی یه علی سبز

  1. جعفری. زیاد تو کار سبزی جعفری بودی :))

 18. سید ک میگی اسم عربی بذارین ک زلزله نیاد داداش ریدم تومغزت

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.