گرشا Garsha

معنی اسم گرشا

معنی نام گرشا

معنی و ریشه دقیق اسم گرشا

Garsha name meaning
معنی گرشا Garsha name

همانطور که در قسمت اسم پسر با گ در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم گرشا اسم اوستایی پسرانه است. نامی خوش آوا و کوتاه (اسم پسر ۴ حرفی) که چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید. گرشا خیلی شبیه اسم باستانی گرشاسب هم هست که در ادامه در مورد اسم گرشاسب نیز گفته می شود.

توضیحات تکمیلی درباره نام گرشا در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید

نام پسرانه با گ

اسم پسر با گ

اسم پسر فارسی با حرف گ

اسم با گ
اسم پسرانه با حرف گ
ردیفاسممعنی
۱گرازه  از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
۲گرامی  محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه
کیانی
۳گرانخوار  از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی
۴گراهون  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی
۵گردآزاد  پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران
۶گرداب  از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان
نامدار
۷گردگیر  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی
۸گردو  از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار ساسانی
۹گرزم  از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۰گرزن  تاجی که شاهان بر سر می گذاشتند
۱۱گرستون  از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری
۱۲گرسیوز  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران
سپاه وی
۱۳گرشاسب  دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان
شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی
۱۴گرگین  از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس
پادشاه کیانی
۱۵گرمانک  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران
ضحاک
۱۶گرمایل  گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست
ماران ضحاک
۱۷گروخان  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه
کیانی
۱۸گروی  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی
۱۹گژدهم  از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی
۲۰گستهم  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار
ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی
۲۱گشتاسب  گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ
پادشاه کیانی
۲۲گشتاسپ  دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه
کیانی
۲۳گشسپ  از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی
۲۴گشواد  کشواد
۲۵گل بالا کسی که قد و قامتش مانند گل زیباست.
۲۶گلباد  کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
۲۷گلشاه  نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان
۲۸گلگله  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان
افراسیاب تورانی
۲۹گلینوش  از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانی
۳۰گودرز  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و
همزمان با رستم پهلوان شاهنامه
۳۱گورنگ  نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان
۳۲گوشیار  نام حکیمی از فارس، اسم فارسی
۳۳گهار  از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی
۳۴گیارنگ  کیارنگ، سردار و فرمانده
۳۵گیلو  نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین
۳۶گیو  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان
کیکاووس پادشاه کیانی
NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با گ

نام پسرانه با گ
اسم پسر با گ