Kurdish girl name

اسم دختر کردی

اسم کردی دختر

نام های زیبای دخترانه کردی

اسم کردی دختر
اسم دختر کردی

در پست قبلی NameFarsi.com اسامی پسرانه کردی را قرار دادیم و در این قسمت لیست کامل نامهای دخترانه کردی قرار داده ایم. اسم های کردی زیبا به همراه معنی دقیقشان. همانطور که در قسمت درباره ما وبسایت نام فارسی هم نوشتیم، اسم های ایرانی شامل کلیه نام های زبان ها و گویش های زیبای شهرهای مختلف ایران است. وقتی صحبت از اسم ایرانی می شود یعنی اسامی فارسی، شمالی (گیلکی، مازنی)، جنوبی (عربی)، شرقی و غربی؛ اسم های ترکی، کردی، لری، بلوچی، ارمنی و اسم های زبان عبری، پهلوی، اوستایی و … که در مطالب قبلی نیز مورد بحث واقع شدند.

بسیاری از اسامی زیبای کوردی از اسم های برگرفته از طبیعت هستند و این بر زیبایی و لطافت این نام ها افزوده است. علاوه بر این تعداد زیادی از اسم های كوردی نیز اسم گل هستند که در ادامه لیست این اسامي زیبا را به همراه معنی خواهید دید.

زیباترین اسامی دخترانه کردی

منتخبی از محبوب ترین نام های دختر کردی بر اساس نظرسنجی های روی وبسایت مون، در ویدیویی زیبا:

لیست کامل اسم کردی دخترانه به همراه معنی آن

به ترتیب حروف الفبا:

اسم دختر کردی با ئ

ئادان: یعنی: زمین حاصلخیز
ئادار = آدار
ئاران = آران: قشلاق
ئاردا = آردا: نام فرشته‌ای در آیین زردشت
ئارژه‌ن = آرژَن
ئاریمان = آریمان
ئارینا = آرینا: آریایی
ئاشتی = آشتی
ئاگرین = آگرین: آتشین
ئالووس = آلوس
ئالین = آلین
ئاڤان = آوان: نام کوهستانی در کردستان.
ئاڤزه‌ن = آوزَن
ئاڤبین = آوبین
ئاڤشین = آوشین
ئاڤین = آوین
ئارگۆن = آرگُن: به رنگ آتش
ئاژار = آژار: محصول زمین
ئاژنا = آژنا
ئاژوان = آژوان
ئاژین = آژین: زِبر
ئاساره = آساره: ستاره
ئاسکۆڵ = آسکُل: بچه آهو
ئاسمین = آسْمین: یاسمین
ئاشناو = آشْناو
ئالشک = آلِشک: شب‌بو
ئالیا = آلیا: غنچهٔ گل
ئاڵا = آلا: پرچم
ئاماژه = آماژه: اشاره
ئامێز = آمِز: آغوش
ئایرین = آیرین: آتشین. معادل آگرین، آهرین.
ئه‌توون = اَتون
ئه‌دگار = اَدگار
ئه‌رده‌لان = اَردلان: نام ولایتی در کردستان
ئه‌رده‌م = اَردَم
ئه‌رمین = اَرمین
ئه‌رنه‌واز = اَرنَواز
ئه‌زموون = اَزمون: امتحان
ئه‌ژین = اَژین
ئه‌سرین = اَسرین: اشکین
ئه‌ستی = اَستی
ئه‌له‌گه‌ز = اَلَگَز
ئه‌نوا = اَنوا: پناه
ئه‌ورین = اَوْرین
ئه‌وین، ئه‌ڤین = اَوین: عشق
ئینانا = اینانا: الههٔ عشق
ئێلیان = اِلیان

اسم کردی دختر با ب

بادا
بارین یعنی: باریدن
بازیان
بۆکان یعنی: زیبارویان، عروسها، نامی شهری کُردنشین در کردستان ایران.
بازین
باژیلان یعنی: عشیره‌ای از کُردها
بانوورام = بانورام
بانه یعنی: فلات، نام شهری در استان کردستان
باوان
باوێژان = باوِژان
بانیا = بانیا
بریا = بِریا: کاش
بۆژانه = بُژانه: گلی خوشرنگ
بۆنه =: بُنه: مناسبت
بووژان = یعنی: احیا
به‌ده‌و یعنی: بَدَو: زیبا
به‌رافین یعنی: بَرافین
به‌رامه = بَرامه: بوی خوش
به‌دڵ یعنی: بَردل: محبوب
به‌ربانگ یعنی: بَربانگ: افطار
به‌رسنا یعنی: بَسنا:
به‌رسین یعنی: بَرسین:
به‌رکه‌ن یعنی: بَرکن
به‌رما یعنی: بَرما
به‌روار یعنی: بَروار: نام کوهستانی در کردستان.
به‌ژنا = بَژنا
به‌ژین = بَژین
به‌سیله = بَسیله
به‌فران = بفران: برفان
به‌فرین = بَفرین: برفی
به‌ناز = بَناز: نازنین
به‌نه‌ده‌ن = بَندَن: کوه
به‌وران = بَوران
به‌هیا = بَهیا
به‌یان = بَیان: بامداد
بیاره = بیاره
بێری یعنی: بِری: شیردوش
بێریڤان یعنی: بِریوان: شیردوش
بێژا یعنی: بِژا
بێژان یعنی: بِژان
بێژین یعنی: بِژین
بێستان یعنی: بِستان: بوستان
بێشه‌نگ یعنی: بِشَنگ

اسم دختر کردی با پ

پاراو
پاکان یعنی: نیکان
پاکانه = پاکانه: تبرئه، مبری
پاکاو = پاکاو
پاکینه = پاکینه
پرووشه = پُروشه: دانه‌های ریز برف
پڕژین = پُرژین
پرشنگ یعنی: اشعهٔ خورشید
پڕناز = پُرناز
پژال = پژال: جوانهٔ نازک
په‌رژین = پَرژین: پرچین
په‌رگوڵ = پَرگُل
په‌روه = پَروه
په‌ره‌نگ = پَرَنگ
په‌ژنا = پَژنا
په‌سار = پَسار یعنی: نسار
په‌سنۆ = پَسنو
په‌سیره = پَسیره
په‌له‌ک = پَلَک
په‌لشین = پَلْشین
پێتۆ = پیتو
پیفۆک = پیفُک
پێلوو = پِلو یعنی: پلک
په یمان یعنی: به یه که وه بون

اسم کردی دختر با ت

ترووسکه یعنی: براق
ترلال یعنی: زیبا، نوعی اسب
توار یعنی: نوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده، نام محلی در دوسیور کشور فرانسه.
تووشیار یعنی: اشعهٔ خورشید
تانیا
تارا یعنی: ستاره، اصل این واژه بابلی است که به زبان هندی و زبان فارسی راه یافته.

اسم دختر کردی با ج و چ

جیهان
چاوجوان یعنی: زیباچشم
چاوره‌ش یعنی: سیه‌چشم
چکاوک یعنی: نام پرنده‌ای
چنور یعنی: نام گلی خوشبو
چیا یعنی: اسم دخترانه و پسرانه، کوهستان بلند، سرد و خنک، اسم چشمه‌ای در شهر نودشه. (نودشه در منطقه هورامان، یا اورامانات در دامنه کوه تخت واقع در دره ای که به دره رود سیروان منتهی می شود قرار دارد.)
چیاکو یعنی: کوه بلند
چرو یعنی: جوانه
چیمه‌ن یعنی: سبزه و طبیعت.
چوپی یعنی: نوعی رقص کردی

اسم کردی دختر با خ

خه‌زال یعنی: غزال
خه‌زیم
خوزگه یعنی: آرزو، حسرت، اسم مشترک.
خوناو یعنی: باران آهسته و دلپذیر

اسم دختر کردی با د

دامینه یعنی: دامنهٔ کوه
دایان یعنی: مادر، جمع مادران، دایه
دلژین یعنی: باصفا زندگی کردن
زانا یعنی: دانا
دیلان یعنی: نوعی رقص کردی
دلنیا یعنی: دلگرم و مطمئن
دلووان یعنی: مهربان
دیانا یعنی: اسم دخترانه نام شهری درعراق، نام الهه رومی
دیمه‌ن یعنی: چشم‌انداز
دژئاگر یعنی: آتش قلعه
دلدار یعنی: عاشق-زنده دل-تخلص شاعر
دینا یعنی: پسندیده

اسم کردی دختر با ر

رازاوه یعنی: آراسته، تروتمیز
راژانه یعنی: نام گیاهی داروی
راژِیس یعنی: درست کارترین
روجا یعنی: آفتاب، در پارسی میانه مورد استفاده قرار می‌گرفت
روجیار یعنی: جمع آفتاب
روژآوا یعنی: غروب، غرب
روژا یعنی: روزها
روژان یعنی: روزها
روژانو
روژبین یعنی: راهنما و هدایت کننده روز
روژدا یعنی: مادر زندگی
روژه یعنی: الماس
روژیار یعنی: میانجی روز و روشنایی
روژیا یعنی: یکی از روزها، اسم مشترک
روژیتا یعنی: مانند روز و روشنی
روژینا یعنی: چشم انداز روشنایی، روژین
روژ یعنی: خورشید Roj
روژین یعنی: خوروَش
روناو یعنی: آب زلال
روناک یعنی: روشنا
ریژنه یعنی: باران تند در هنگام آفتاب.
روناهی یعنی: تابناک
رونیاس یعنی: روناس
رویسا یعنی: چشمه روشن
ریژین یعنی: هوش

اسم کردی دختر
اسم دختر کردی Kurdish names

اسم دختر کردی با ز

زارا یعنی: پسندیده
زریان یعنی: بادجنوبیعنی: بهمن
زوزان
زیرین

اسم کردی دختر با ژ

ژوان یعنی: میعاد گاه عاشق و معشوق
ژیا یعنی: زنده
ژیانا یعنی: زندگی، حیات
ژین یعنی: زندگی
ژینا یعنی: زندگی
ژیلا
ژینو یعنی: زنده
ژیار
ژیوار یعنی: زی بان/ بانی زندگی
ژینوس
ژه نیار
ژاله
ژیله
ژیوا یعنی: زندگی دارای ریشه کردی هورامی

Kurdish girls' name
Kurdish girls’ names اسم کردی دختر

اسم کردی دختر با س

سارینا. بررسی کامل: اسم سارینا.
ساریژ
سانا یعنی: آسان
سایدا
معنی اسم سروه: همانطور که در اینستاگرام نام فارسی قرار دادیم به معنی نسیم است.
سادیا
اسم سوژین
سازان
سه‌یران
سکالا
سرکوت یعنی: سربلند. پیروز
سروشت یعنی: طبیعت
سروه یعنی: نسیم
ستران
سنور یعنی: مرز
سوزان
سوکار یعنی: نام کوهستانی در کردستان.
سوماً یعنی: روشنایی

اسم دختر کردی با ش

شاین یعنی: شاهدانه. معنی اسم شاینا را نیز ببینید.
شاهین یعنی: پرنده شکارچی
شاهو یعنی: نام کوه
شاه زنان یعنی: زن زیبا- زن شاه- زیباترین زن
شنیان یعنی: وزیدن نسیم، آرزو کردن، خنده نوزاد
شونا یعنی: نوعی گیاه، اثر
شیلان یعنی: نسترن، گل نسترن کوهی.
شلیر یعنی: ۱. سوسن ۲. لاله
شوخان یعنی: =شوخ و شنگ
شنو یعنی: نسیم / اشنویه
شنه یعنی: نسیم آرام و دلپذیر بهاری
شه‌پول یعنی: موج، آبخیز
شه‌مام یعنی: طالبی کوچکی که بسیار زیبا و خوش بو است.
شه‌مال یعنی: توفان
شه‌رمین یعنی: شرمگین، با شرم و حیا.
شه‌وبو یعنی: شب بو، نام گل.
شیلان یعنی: نام نوعی درخت.
اسم شانا یعنی باد ملایم.
 شیروان

اسم کردی دختر با ف

فرمیسک یعنی: = اشک
فینک یعنی: = خنک و دلچسب
فرزانه یعنی: = بسیار دانا

اسم دختر کردی با ق

قاسپه یعنی: = آواز کبک
ڤیان یعنی: = عشق

اسم کردی دختر با ک

کازیوه یعنی: سپیدی صبح تا آنجا که همه افق را فراگیرد.
کیژان یعنی: جمع دختران
کالێ یعنی: دختر چشم آبی با گیسوان طلایی
کانی یعنی: چشمه
کانیاو یعنی: چشمه اب
که‌ژال =کژال یعنی: آهو، گونه‌ای از واژه خه‌زال=غزال، اصل این واژه عربی است.
کویستان یعنی: = کوهستان
کوردستان یعنی: = کردستان
کردیا = منسوب به کرد، منتسب به کرد. دختر کورد. [به نظر می‌رسد این واژه برگرفته از افسانه‌ی «اصبحت کردیا و امسیت عربیا» باشد. در مقدمه مثنوی نیز به این عبارت اشاره شده است. این افسانه یا عبارت منسوب است به ابوعبدالله بابونی یکی از شیوخ عرفان در روزگار فخرالدله دیلمی (۳۶۶ـ۳۸۷ هجری) در شیراز که از طایفه کُرد بوده و زادگاهش بابون بغداد بوده است].

اسم دختر کردی با گ

گلاریس یعنی: زلف تابیده، موی بافته شده به زیبایی و آراستگی.
اسم گیوا یعنی: جذاب و گیرا.
گلاره یعنی: چشم، حبهٔ انگور. بررسی کامل: اسم گلاره.
گه‌لاویژ یعنی: ستاره شباهنگ، نوعی ستاره که در شب های تابستان نمایان می‌شود.
گولاله یعنی: لاله، گل.
گزنگ یعنی: پرتو خورشید.

اسم کردی دختر با م

مژان یعنی: مژگان، مژه
اسم میدیا یعنی: سرزمین ماد؛ اسم ایرانی زیبا
مزگین یعنی: مژده
مهرایین

اسم دختر کردی با ن

نظیر
اسم نینا یعنی: اینها. بررسی کامل: اسم نینا.
نازار یعنی: دوست داشتنی
نالین
ناسکی
ناسکول
نساره
نه‌شمیل یعنی: زیبا و دلکش، خوشگل، زیبا اندام
نه شمین
نه‌رمین یعنی: دلپذیر، مهربان
نیاز یعنی: دعا
نیان یعنی: لطیف، دلپذیر
نیشتمان یعنی: میهن، دیار

اسم کردی دختر با و

وریا یعنی: آگاه
وارش یعنی: بارش
وینه یعنی: تصویر، عکس، منظره، اسم کردی زیبا.
وه نه وشه یعنی: نوعی گل
اسم ویانا یعنی: فرزانگی

اسم دختر کردی با ه

هالان یعنی: ویژیگی دختر به لخاظ زیبایی، سر و صدا.
اسم هانا یعنی: امید، بینایی، خواهش
هانه یعنی: تحریک کردن، سرچشمه، اینک
هایا یعنی: به هورامی هوشیار، زیرک و باهوش، دانا. اسم دختر هم هست.
اسم هراله، هلاله معنی اسم: آلاله
هورا یعنی: درکردی غوغا و در اوستایی به معنایی نوشیدنی مست کننده یاد شده است.
اسم هورین یعنی: صدای جریان شدید آب
اسم هیدی یعنی: آرام، صبور
اسم هیدیکا یعنی: به آهستگی
اسم هاوین یعنی: تابستان
هیرو یعنی: گل ختمی
هیشو یعنی: خوشه
اسم هیوا اگر روی پسرگذاشته شود به معنی امید است و اگر روی دختر گذاشته شود به معنی آرزو هست. تلفظ: hivā کردی، hiwā امید

اگر اسم کردی دخترانه ای مد نظر دارید که در لیست اسامی کردی بالا نیست در قسمت نظرات به همراه معنی درج نمایید تا در اسرع وقت در لیست نام های کردی دختر سایت نام فارسی قرار گیرد.

در آخر باید بگوییم که “هر بژی کُرد” ❤️

4/5 - (122 امتیاز)

257 نظر برای “اسم دختر کردی”

  1. اسم هیمو داخل اسم ها نبود
   هیمو یک اسم کردی است به معنی پاک دامن

   11
   5
  2. خوب بود اسم های کردی اما یک نفر در نظرات به کردها فحاشی کرده چرا؟

   0
   0
  3. درود و سپاس دوستان کورد لطفا بفرمایید ادگار در زبان کوردی یعنی چه؟ ممنون.

   0
   0
 1. در پاسخ به نظرات قدیمی تر >>
  شما آقای که میگید اسم کردی مایه ننگ اسلامه، شما برو بچسب ب عرب،حداقل ما واسه خودمون ریشه داریم،ولی شما هاچی هستید دقیقا؟! فکر نکنم ایرانی باشید احتمالا ریشه تون عرب باشه که رو اسامی عرب ها انقد تعصب دارید، به کوردبودنمون افتخار میکنیم نیست با دل وجرعت تروبامرام ترازکورد

  98
  2
  1. افرین دقیقا تمام هویت ایرانی در کوههای سنندجه و تمام ایران باستانمون. این نهایت بی ادبی وبی فرهنگی و بیسوادیه و من حتما حداقل اسم نوه هام رو کوردی قراره بزارم با سفری که رفتم کوردستان و تمام هویت ایرانی اصیل اونجا بود

   42
   0
   1. ما اصل و نسبمون مال ایرانه تمومه دنیا میدونن اولین اقوام ایرانی و اصیلترین نژاد ایران کوردها هستن ،توام برو مطالعه کن و اطلاعاتت و تو ببر بالا بی اصالت بی فرهنگ، بدبخت بی اصل و نسب، اگر اصل و نسب داشتی از خودت می گفتی توهین نمی کردی. ممنون از هموطنان عزیزم که به ما کوردها محبت دارن .

    27
    0
  2. اسم های کوردی بسیار زیبا هستن . من فارسم ولی عاشق کردها و اسم های کردی هستم

   55
   1
   1. با افتخار میگم کوردم کسی ام جرعت نداره ب اصالت و خاک وطنم توهین کنه

    21
    1
  3. کوردها با اصالت ترین قوم درایران هستند هم زبان و هم اسم کوردی پارسی اصیل است زنده باشید هموطنان کوردمان من یه گیلانی افتخار میکنم به هموطنان کوردم

   25
   2
   1. اسم های کردی عالی
    ولی دو تا کلاهبردار به پست ما خوردن دهه هفتادی کرد بودن با اینکه خوشم میومد از کوردها دیگه از جشمم افتادن حرومشون باشه پولی که ازمون خوردن

    1
    0
   1. سلام دوستان
    من اسمم کردی نیست
    اسمم پارمیدا هست
    پارمیدا نوه کوروش کبیر ، همسر داریوش بزرگ و دختر بردیا بوده
    من اسمم رو خیلی دوست دارم و به اصالت اون افتخار میکنم
    من خودم کورد هستم
    اگه قرار بود اسمم کردی باشه دوست داشتم بزارن هاوژین به معنی زندگی بخش
    در جواب برخی دوستان هم بگم که مادها کرد بودند و خیلی جاها هم گفته شده مادر کوروش یک رگه‌ی کردی داشته
    درباره‌ی قومیت ترک ها هم باید بگم که ترک ها اصلا بعد ایران باستان بودند
    در صورتی که حتی قبل از هخامنشیان ایلامیان بودند و همان طور که می دانید ایلامی ها کرد هستن
    ولی ترک ها به بعد ایران باستان مربوط میشن
    پس نمی‌تونید ادعا کنید که پدر کوروش ترک بوده
    با اصالت ترین ایرانی ها کرد بودن
    چونکه اسم کشور ما اصلا ایران نبوده
    إران بوده که یک واژه‌ی کردی هست
    متاسفانه برخی از دوستان خیلی دارن بی احترامی میکنن
    اما خواهشمندم که برید تاریخ رو مطالعه کنید و بی دلیل و منطق حرف نزنید و اطلاعات غلط هم ندید
    از هر دری برید متوجه میشوید که کرد ها با اصالت ترین ایرانی های جهان هستند
    و اینکه کسی حق ندارد لر ها رو هم مسخره کنه
    لطفاً احترام همدیگه رو نگه ندارید
    وقتی به یک قومیت بی احترامی میکنید به ایران بی احترامی کرده‌اید و از اونجایی که خودتون ایرانی هستید پس به خودتون بی احترامی کردید
    کردهای عزیزم دوستون دارم

    2
    0
  4. اگر ما مرزبانان کرد نبودیم‌ که از مرز ایران دفاع کنیم الان ایرانی وجود نداشت

   9
   0
  5. کسی که گفته اسم کردی مایه ننگه اسلامه اشکال نداره، در عوض اسم کردی باعث افتخار ایرانه، ایرانیه انسانی، شما عرب اسلامی بمونید

   2
   0
 2. آقای مثلاً سید،ما ایرانی هستیم ن شما ک از نثل عرب هستیدانقد رو عرب و اسامی عرب تعصب دارید شک دارم ایرانی باشید،ما با افتخار کوردهستیم، و کوردها با قدمت ترین قوم هستن،یکم مطالعه کنیدواستون بدنیست تو اجتماع بلدباشیدچهارکلمه حرف بزنید

  26
  1
  1. بدرک که کورد هستید شما ها متاسفانه تعصب بیجا دارید، کلا مشکل دارید با طوایف دیگر حق ندارید به کسی بی احترامی کنید، من عرب هستم

   5
   55
   1. الان مثلن عرب بودن افتخاره؟
    که با هویت عرب بودنت شاخ شدی….

    جانم کوردستان. کرماشان

    47
    1
   2. به درک که عرب هستی . جاهلیت تا ابد در خونتونه همینطور توحش

    28
    0
   3. هرکسی به اصالت خودش افتخار میکنه اینکه میگی نباید افتخار کنید اشتباهه بعدش هم کل پیشینه ایران مربوط به طایفه کردها هست ایران از کردها بوجود اومده این رو از تو خود کتاب های تاریخی هم میشه فهمید
    در ضمن همه ما هم وطنیم و باید به همدیگه احترام بزاریم

    30
    2
   4. اگه کرد ها نبودن الان تو و خانوادت برده این عرب ها بودن بدبخت های به درد نخور

    26
    0
   5. اتفاقا عرب ها تعصب بیشتری دارن فکر کنم اینو دیگه تو تاریخ خونده باشی

    8
    9
   6. اسم های کردی عالی هستند و کوردها با غیرت. بیشعور تفرقه ننداز

    10
    0
   7. پس بیخود کردی اومدی اینجا دنبال اسم کردی میگردی برو همون عرب هارو بزار رو بچه هات لیاقتته

    8
    0
   8. عزیزم کوردها از همون اولشم از خاک وطن دفاع کردن تعصب دارند رو ناموصشون مثل شما تو چهارتا هفرع خودشونو قایم نکردن و اجازه دسترسی بیگانه رو ب ناموصشون بدن ما اصالت داریم کسی یادم نیست از عرب ها حرفی زده باشه ک از ناموصشون دفاع کرده باشن

    7
    0
   9. هنر کردی عرب هستی
    خاک عالم بر سرت اگه عرب هستی برو همون عربستان خودت قران بخون
    تو برو همون درس عربی خودتو بخون نظر در مورد کورد ها نخواستیم

    2
    0
 3. شما که ایرانی نیستی دیگه برای چی خودتو میزنی، شما از نثل عرب هستید چون زیادی رو اسامی اعراب تعصب دارید، ادم از هر نژادی باشه باید به رگ و ریشه ش افتخارکنه (ما با افتخارکوردیم)، و شما اصلا لایق اسم حیوان و گیاه هم نیستی، باید با اوهوویی صدات کنن، (کورد)

  17
  0
   1. در پاسخ به نظرات قدیمی تر >
    کی بی احترامی کرده تو اصلا معلوم‌ نیست از کدوم ور دنیا اومدی هر چی هستی نه ایرانی هستی نه اصیل

    1
    0
  1. کرد نیستم اما از اسم های کردی، زبان کردی و کرد ها خوشم میاد

   12
   0
 4. اسم گلتاج جاش خالیه وقعا
  یه اسم کوردی کورمانجی که معنیش میشه تاجی پر از گل

  7
  0
 5. سلام توراهی من دختره اسم پسرم‌ آرمین چه اسمی بهش میخوره

  3
  0
  1. قدمش پر خیر و برکت باشه براتون.
   اسم های آرشین . آرشیدا . آگرین.

   1
   0
  2. منم افتخارمیکنم که کرد هستم وایرانی اصیل می‌باشم به خدا

   2
   0
 6. من کوردم ولی خدایی اسم هموطنای تورکمون خیلی قشنگه زیاد هم هست تعداش

  5
  2
 7. آخه کی گفته ایران از کردها تشکیل شده کدوم سلسله پادشاهی ایران تا حالا کرد بودن من به کردها احترام میزارم اما کردها نژاد پرست افراطی هستند بیشترین سلسله های پادشاهی را ترکمان ها در ایران داشتند و پارسها مطمئنا لرها هستند حالا شما با این اقلیت که داری در برابر فارسها و ترک ها چطور میگی ایران از کردها تشکیل شده شما کردها یکی از طوایف ایران هستید کوروش کبیر هم مادرش فارس بود و پدرش ترک، تاریخ ما هم خوندیم اما از کردها به جز سرکشی و تبعید هیچ ندیدیم هر موقع به کردها اعتماد کردند با سرکشی و قیام رو به رو شدند چون کردها قدرت طلب هستند و خون ریز

  1
  4
  1. برو مطالعه کن حکومت مادها بخوره تو سرت بی سواد برو ببین اونا کی بودن اسم کردی

   0
   0
  2. خانم عزیزکه میگی پارسها مطمئنا لر هستند، عزیزم اول از همه اینکه پارسها پارسها هستند،،، و لرها لرهاهستند، هیچ پارسی ندیدم لری حرف بزنه برعکس لرهای نسل جدید که چقدر زیبا پارسیه تهرانیه غلیظ صحبت میکنن، دوما هر کی هر نژادی هست بهتره به خودش افتخار کنه و دنبال براندازی بقیه نژادها و بقیه آدما نباشه به خاطر اینکه قومیت خودش بره بالا درست نیست که میگین کردها سرکشی کردن، در کل بااحترام به لرهای عزیزکه خودم لرهای نسل قدیم رو بسیار بسیار دوست دارم اینکه چرا۹۰درصدلرها با تمام قومیتهای دیگه از پارسی ها گرفته تا کردها تا ترکها و همه حس انتقام جویی دارین، هر کسی هر قومیتی هست و هر جایگاهی باید بهترین انسان باشه و راضی باشه به جوری که خدا اونا آفریده پارس، لر، کرد، ترک همه ما ایرانیم

   0
   0
 8. تمامی شهر های ایران برگرفته از نام های کورده ولی به دلیل تلفظ و لهجه اسم شهرا معمولا تغییر کرده . اصالت ما اینه که یک وجب از خاک مرزایی ک داریم فاصله نگرفتیم و به دست دشمن نسپاردیم افتخار میکنم‌که کوردم و افتخار میکنم همین حسرت و حسودی کورد بودن و همین افتخارات ما وجود اینجور ادمارو میسوزونه و این حرفارو میزنن که دق دلشون خالی شه
  #بژی کورد و کورده‌وار

  2
  0
 9. تمامی شهر های ایران برگرفته از نام های کورده ولی به دلیل تلفظ و لهجه اسم شهرا تغییر کرده . اصالت ما اینه که یک وجب از خاک مرزهایی که داریم اونور تر نرفتیم که به دست دشمنامون بیفته.افتخار میکنم که کوردم و این افتخارات ما کوردا و حسرت کورد بودن و حسودی وجود همچین ادمایی رو به اتیش میکشه و واقعا حسودی میکنن ک این حرفاو میزنن .و هرکس در حد عقل و شعورش حرف میزنه
  بژی کور بژی‌کورده‌وار

  4
  0
 10. ژاوین : zhavin ژاوین اسم دختر ( کردی ) . ژاوین به معنی : سرزندگی

  1
  0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.