Boys names with F

اسم پسر با ف

لیست نام پسر ایرانی با حرف ف

Boy names with F
اسم پسرانه با ف

فهرست کامل اسامی پسرانه با حرف ف که ریشه اوستایی، پهلوی، عربی و هندی دارند.

ردیف اسم ایرانی ریشه نام  معنی اسم
۱ فؤاد عربی دل، قلب.
۲ فائز  عربی  فایز، نایل، رستگار.
۳ فائض عربی فایض، آنکه فیض و منفعت می آورد.
۴ فاتح  عربی  پیروز. معادل نام پیروز که اسم پسرانه فارسی است می باشد.
۵ فاتک اوستایی، پهلوی معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی.
۶ فاران  عبری  معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند.
۷ فارد عربی یگانه، تنها، تک، یکه. به نوعی معادل اسم فرید است که بیشتر در ایران شناخته شده است.
۸ فاروق  عربی  تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم.
۹ فاضل عربی دارای فضیلت و برتری در علم.
۱۰ فاطر  عربی  آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم.
۱۱ فاطن عربی زیرک، دانا، آگاه.
۱۲ فایز  عربی  نایل، رستگار.
۱۳ فایض عربی فیض رسان، فایده بخش.
۱۴ فایق  عربی  فائق، دارای برتری، مسلط، چیره، عالی، برگزیده.
۱۵ فتاح عربی گشاینده، از نام های خداوند.
۱۶ فتح الدین  عربی  پیروزی در دین.
۱۷ فتح الله عربی پیروزی خدا
۱۸ فتحعلی  عربی  مرکب از فتح (پیروزی) + علی (بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار.
۱۹ فتوت عربی اسم پسرانه به معنی جوانمردی، بخشندگی، سخاوت.
۲۰ فخرالدین  عربی  سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ایرانی قرن پنجم: فخرالدین اسعد گرگانی.
۲۱ فخرالملک عربی مایه سربلندی و افتخار سرزمین.
۲۲ فداک  عربی  نام روستایی در حجاز.
۲۳ فراست عربی زیرکی، هوشیاری، درک و فهم.
۲۴ فرام  عبری  معرب از عبری، تندرو
۲۵ فرانسیس انگلیسی آزاد، رها از قید و بند، فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی. در حال حاضر این نام مورد تایید ثبت احوال ایران نیست.
۲۶ فراییم  عبری  معرب از عبری نام پسر یوسف (ع).
۲۷ فرج عربی گشایش در کار
۲۸ فرج الله  عربی  گشایشی از جانب خداوند
۲۹ فرجاد اوستایی، پهلوی فاضل و دانشمند.
۳۰ فرحان  عربی  شادان، خندان.
۳۱ فرحت عربی شادی، شادمانی.
۳۲ فرخ زات  اوستایی، پهلوی  صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت.
۳۳ فرخ یسار فارسی,عربی فرخ (فارسی) + یسار (عربی) دارای مال و ثروت خجسته و مبارک.
۳۴ فردان  عربی  یکتا، یگانه. معادل اسم فرید که آن هم اسم عربی است، می باشد.
۳۵ فرش آورد فارسی,عربی فرش (عربی) + آورد (فارسی)، فرشید ورد.
۳۶ فرشاسب  اوستایی، پهلوی  دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه.
۳۷ فرصت عربی زمان، وقت.
۳۸ فرض  عربی  آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شد باشد، پنداشتن، تصور، گمان.
۳۹ فرقان عربی جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم.
۴۰ فرقد  عربی  هر یک از دو ستاره فرقدین.
۴۱ فروهر اوستایی، پهلوی در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند.
۴۲ فرهام  اوستایی، پهلوی  نیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت.
۴۳ فرهود عربی پسر زیبا، مرد درشت هیکل، شتابزده، این اسم در لغتنامه دهخدا به عنوان نام عربی ذکر شده است.
۴۴ فرید  عربی  یکتا، یگانه، بی نظیر.
۴۵ فریدالدین عربی آن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نامدار ایرانی قرن ششم و هفتم، عطار نیشابوری.
۴۶ فریدالزمان  عربی  آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است.
۴۷ فریدون اوستایی، پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش، به معنی دارای شکوهی اینچنین (باشکوه)
۴۸ فصیح  عربی  دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام اسم دخترانه
۴۹ فصیح الدین عربی دارای روشنی و فصاحت در دین
۵۰ فصیح الزمان  عربی  آن که در زمان خود در فصاحت از همه والاتر است.
۵۱ فصیح الملک عربی آن که در کشور خود در فصاحت از همه برتر است.
۵۲ فضل  عربی  برتری دانش، اخلاق، و هنر، لطف، توجه، رحمت.
۵۳ فضل الله عربی لطف و توجه خداوند.
۵۴ فضیل  عربی  دارای فضل.
۵۵ فکرعلی عربی آن که دارای فکر و اندیشه ای چون اندیشه حضرت علی (ع) است.
۵۶ فلق  عربی  سپیده صبح، فجر، نام سوره ای در قرآن کریم.
۵۷ فلک الدین عربی نام طایفه ای از کردان
۵۸ فور  هندی  از شخصیته ای کتاب شاهنامه، اسم پادشاه هند در زمان اسکندر مقدونی.
۵۹ فیاض عربی جوانمرد و بخشنده.
۶۰ فیض الله  عربی  لطف و محبت خداوند.
www.NameFarsi.com

لیست کامل اسم های فارسی پسرانه با حرف ف را نیز در ادامه ببینید. شامل فهرست جامعی از اسامی پارسی پسر با ف.

Iranian boy name

نام پسر فارسی با ف

اسم با ف
نام پسر با ف

به نظر شما کدامیک از اسم های پسرانه با حرف ف زیباتر هستند؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

Boy names with M

اسم پسر با م

اسم پسر ایرانی با حرف م

لیست کامل اسم پسر ایرانی (غیر فارسی) با میم

بیشتر اسامی پسرانه با حرف میم در این جدول ریشه عربی دارند. لینک لیست اسم فارسی پسر با م هم در پایین جدول همین صفحه قرار دارد. باید اشاره کنیم که متاسفانه برخی از نام های این جدول در حال حاضر، مورد تایید ثبت احوال کشور نیستند. اگر موردی را شک داشتید، در اینستاگرام یا دیگر شبکه های اجتماعی از ما بپرسید.

Iranian boy names start with M

اسم پسرونه با م

از محبوب ترین نام های پسر با م به اسم های زیر می توان اشاره کرد:

 • متین
 • مبین
 • محراب
 • محمد
 • محمدرضا
 • محمود
 • مجید
 • محسن
 • مسعود
 • مسیح
 • معین
 • میثم
 • میران
 • میلان
اسم پسر از م
نام پسرانه به م

در ادامه لیست کامل اسم های پسرانه با حرف م را با معنی ببینید:

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
۱ ماتیکان مغولی نام پسر بزرگ جغتای از فرماندهان مغول.
۲ ماجد  عربی  دارای مجد و بزرگی، بزرگوار، از اسامی خداوند.
۳ ماحوز عربی نوعی شاهسپرم
۴ مارتیک  ارمنی 
۵ مارتین آشوری رهبر. این اسم مورد تایید ثبت احوال کشور نیست.
۶ ماردین  کردی  نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه
۷ ماسیس ارمنی نام کوه آرارات
۸ ماشاءالله  عربی  آنچه خدا بخواهد، مرحبا، آفرین
۹ مالک عربی ارباب، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، از نام های خداوند به معنی صاحب و دارنده و نیز نام فرشته ای که نگهبان دوزخ است.
۱۰ ماناسه  عبری  صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف (ع)
۱۱ ماندا آرامی،
فارسی
علم، دانش، ادارک، شناخت، مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
۱۲ مانوش  کردی  نام کوهی است و همچنین اسم چندتن از نیاکان منوچهر پادشاه پیشدادی.
۱۳ ماونداد اوستایی،
پهلوی
اسم یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
۱۴ ماهانداد  اوستایی، پهلوی  داده ماه، بخشیده ماه، نام یکی از دادوران نامدار در زمان ساسانیان.
۱۵ ماهد عربی گستراننده و پهن کننده
۱۶ مأمون  عربی  ایمن، در امان، معتمد، امین، نام پسر هارون الرشید از خلفای بنی عباس.
۱۷ مبارزالدین عربی جنگنده و مبارز در راه دین، نام بنیانگذار سلسله آل مظفر.
۱۸ مبارک  عربی  خوش یمن، خجسته، فرخنده
۱۹ مبین عربی آشکار، پیدا
۲۰ متی  عبری  نام پدر یونس (ع)
۲۱ متین عربی دارای پختگی، خردمندی و وقار، استوار، محکم، از نام های خداوند. اسم متین در گذشته برای دختر هم انتخاب می شده است به همین سبب می توان این اسم را از نام های مشترک بین دختر و پسر دانست.
۲۲ مجتبی  عربی  برگزیده شده، انتخاب شده،لقب امام حسن (ع)
۲۳ مجد عربی بزرگی، شرف، برتری
۲۴ مجدالدین  عربی  باعث بزرگی و عظمت دین
۲۵ مجدود عربی نیکبخت، نام شاعر معروف قرن ششم، سنائی غزنوی
۲۶ مجید  عربی  دارای قدر و مرتب عالی، گرامی، از اسم های زیبای خداوند اسم عربی
۲۷ مجیر عربی پناه دهنده، فریادرس،از نامهای خداوند
۲۸ مجیرالدین  عربی  پنادهنده در دین
۲۹ محب الدین عربی دوستدار دین
۳۰ محتشم  عربی  دارای حشمت و شکوه، با حشمت
۳۱ محدث عربی گوینده سخن، کسیکه احادیث پیشوایان دینی را بیان می کند.
۳۲ محراب  عربی  بخشی از یک از عبادتگاه که پیش روی نمازگزاران و عبادت کنندگان است و پیش نماز یا کشیش در آنجا می ایستند.
۳۳ محرم عربی حرام شده، ماه اول از سال قمری
۳۴ محسن  عربی  نیکوکار، احسان کننده،از نامهای خداوند
۳۵ محمد عربی ستوده شده، بسیار تحسین شده، اسم پیامبر (ص)، نام سوره ای در قرآن کریم، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمدامین، محمد علی، محمدحسین و علی ‏محمد. بررسی کامل: اسم محمد.
۳۶ محمد پارسا  فارسی،
عربی 
مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به معنای زاهد و با تقوی است.
۳۷ محمد جواد عربی بنده ستوده شده خدا و بخشاینده
۳۸ محمد صالح  عربی  بنده ستوده شده و نیکوکار خدا اسم پسر مذهبی
۳۹ محمد کیا عربی،
فارسی
ترکیب دو واژه محمد و کیا که هر دو به تنهایی اسم پسر هستند. کسی که در عظمت و بزرگی مانند محمد است.
۴۰ محمد مهدی  عربی  مرکب از محمدبه معنای بسیار ستوده شده و مهدی به معنای هدایت شده، نامی متبرک به اسم حضرت رسول و لقب فرزند صالح ایشان حضرت صاحب الزمان.
۴۱ محمد هادی عربی بنده ستوده شده خدا و هدایت کننده مردم
۴۲ محمدآئین  عربی  مسلمان ، کسی که پیرو آیین حضرت محمد است.
۴۳ محمدرضا عربی ترکیب اسم حضرت رسول اکرم و امام هشتم شیعیان، محمد به معنای ستوده شده و رضا به معنای خوشنود.
۴۴ محمدرضا  عربی  مرکب از دو نام محمد و رضا، کسی که حضرت رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله از او راضی است.
۴۵ محمدیار فارسی،
عربی
محمد (عربی) + یار (فارسی) یار و یاور محمد.
۴۶ محمود  عربی  آن که یا آنچه ستایش شده است، مورد پسند، نیک، خوش، از نامهای پیامبر(ص)، نام یکی از پادشاهان غزنوی.
۴۷ محی الدین عربی زنده کننده دین
۴۸ محیط  عربی  آنچه شخص یا چیزی را احاطه کرده و منشأ تغییر و تحول است، دربرگیرنده و احاطه کننده، از نامهای خداوند
۴۹ محیی عربی زنده کننده، احیاکننده، از نام های خداوند
۵۰ مختار  عربی  آن که در انجام دادن یا انجام ندادن کاری آزاد است، صاحب اختیار، برگزیده، منتخب
۵۱ مراد عربی خواست، آرزو، منظور، مقصود
۵۲ مرتضی  عربی  پسندیده شده، مورد رضایت و پسند قرار گرفته 
۵۳ مرسا عربی استوار، ثابت، پابرجا. با تلفظ Morsa به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال است.
۵۴ مرسل  عربی  ارسال شده، فرستاده شده 
۵۵ مرشد عربی راهنمایی کننده، ارشادکننده.
۵۶ مرصاد  عربی  کمین گاه، گذرگاه
۵۷ مروان عربی نام مؤسس آل مروان و وزیر و مشاور عثمان
۵۸ مسعود  عربی  نیکبخت، سعادتمند، مبارک، خجسته، نام پسر سلطان محمد غزنوی، نام شاعر معروف قرن پنجم، مسعود سعد سلمان.
۵۹ مسلم عربی پیرو دین اسلام، مسلمانان، نام پسر عقیل و برادرزاده علی (ع)، فرستاده امام حسین به سوی کوفیان
۶۰ مسیب  عربی  بر حال خود گذاشته شده، آزاد شده، نام یکی از سه برادری که در بخارا پول رایج قرون اولیه هجری را سکه زدند.
۶۱ مسیح عبری منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع)
۶۲ مشتاق  عربی  دارای شوق، بسیار مایل، آرزومند، نام شاعر قرن دوازدهم، مشتاق اصفهانی
۶۳ مشرف عربی اشراف دارنده، ناظر، در تصوف آن که خداوند او را بر ضمایر خلق آگاه می کند.
۶۴ مشرف الدین  عربی  دارای اشراف در دین،نام شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف الدین سعدی شیرازی
۶۵ مشکان فارسی،
سنسکریت
مشک (سنسکریت) + ان (فارسی) مشک (ماده ای معطر) + ان (نشانه جمع فارسی)، نام ناحیه ای در همدان، نام پدر ابونصر صاحب دیوان رسالت محمد غزنوی و استاد ابوالفضل بیهقی
۶۶ مشهود  عربی  آشکار، نمایان، دیده شده، به چشم آمده نام پسرانه
۶۷ مشی اوستایی،
پهلوی
نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم در اسطوره های سامی
۶۸ مشیت  عربی  اراده، خواست، سرنوشت
۶۹ مشید عربی استوار، بلند
۷۰ مشیر  عربی  آن که در کارها با او مشورت می کنند.
۷۱ مشیرالدین عربی آن که در دین راهنمای دیگران است.
۷۲ مصباح  عربی  چراغ، وسیله ای روشنایی بخش، بیشتر به چراغهای قدیمی گفته می شود.
۷۳ مصطفی عربی برگزیده، لقب پیامبر (ص)
۷۴ مصفا  عربی  زیبا و با صفا، پاکیزه، پاک
۷۵ مصلح عربی آن که اصلاح می کند، اصلاح کننده
۷۶ مصلح الدین  عربی  اصلاح کننده دین، لقب شاعر نامدار قرن هفتم، سعدی شیرازی
۷۷ مصیب عربی آن که حقیقت امری را دریافته باشد، درستکار
۷۸ مطهر  عربی  پاک و مقدس، منزه
۷۹ مطیب عربی معطرکننده، خوشبوکننده
۸۰ مطیع الله  عربی  مطیع و فرمانبردار خداوند
۸۱ مظاهر عربی جلوه ها، نشانه ها
۸۲ مظفر  عربی  پیروز، غالب، موفق
۸۳ مظفرالدین عربی پیروز و موفق در دین، نام پسر ناصرالدین شاه قاجار
۸۴ مظفرعلی  عربی  مرکب از مظفر (پیروز) + علی (بلندمرتبه)، نام نقاش معروف ایرانی در دوره صفویه
۸۵ مظهر عربی نماد، نشانه،محل تجلی، تجلی گاه
۸۶ معاد  عربی  جای بازگشت، بازگشتن
۸۷ معتصم عربی آنچه به آن چنگ زنند، مستمسک
۸۸ معتضد  عربی  یاری گیرنده، نام یکی از خلفای عباسی
۸۹ معتمد عربی اعتماد کننده، اسم یکی از خلفای عباسی که همزمان با لیث صفاری بوده است.
۹۰ معراج  عربی  بالارفتن، عروج 
۹۱ معزالدین عربی گرامی دارنده دین، نام یکی از امیران سلسله آل کرت
۹۲ معطی  عربی  بخشنده، عطاکننده، از نامهای خداوند 
۹۳ معمر عربی طویل العمر و مسن
۹۴ معید  عربی  تکرار کننده، بازگرداننده (به ضم میم) .
۹۵ معین عربی یاریگر، کمک کننده، یاور، یاری دهنده.
۹۶ معین الدین  عربی  یاریگر و کمک کننده در دین.
۹۷ مقبل عربی خوشبخت، خوش اقبال، خوش شانس.
۹۸ مقتدر  عربی  قدرتمند، مرد توانا.
۹۹ مقداد عربی نام یکی از اصحاب پیامبر (ص) و از اولین شیعیان علی (ع).
۱۰۰ مقصد  عربی  هدف نهایی، غایت
۱۰۱ مقصود عربی آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور، مطلوب و مورد نظر.
۱۰۲ مقیما  عربی،
فارسی
از شاعران قرن یازدهم.
۱۰۳ ملکا آرامی پادشاه، اسم مردی مجتهد در مسیحیت. توجه شود که اسم ملکا در حال حاضر فقط برای فرزند دختر مورد تایید ثبت احوال کشور است. بررسی کامل: اسم ملکا.
۱۰۴ ملکان  عبری  نام پدر خضر (ع)
۱۰۵ مندا آرامی،
فارسی
علم دانش ادارک شناخت، مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
۱۰۶ منذر  عربی  آگاه سازنده و پنددهنده، ترساننده، از شخصیت های شاهنامه، نام فرمانروای یمن در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی 
۱۰۷ منصور عربی اسم منصور از ریشه نصر است و به معنی یاری داده شده، پیروز شده، پیروز.
۱۰۸ موسی  عبری  از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان. هم چنین نام پسر عمران پیامبر بنی اسرائیل که در زمان فرعون به دنیا آمد.
۱۰۹ موشا عبری موسی
۱۱۰ مهابت  عربی  بزرگی، هیبت 
۱۱۱ مهام عربی کارهای دشوار و بزرگ، با اهمیتها
۱۱۲ مهدی  عربی  هدایت شده، نام امام دوازدهم شیعیان 
۱۱۳ مهدیار عربی،
فارسی
یار حضرت مهدی؛ اما می توان مهدیار را ترکیب مهد + یار تعبیر کرد. بررسی کامل: اسم مهدیار.
۱۱۴ مهذب الدین  عربی  پاک و پیراسته در دین 
۱۱۵ مهراج سنسکریت نام رایج پادشاهان هندوستان
۱۱۶ مهرداد  کردی  نام یکی از پادشاهان سلسله اشکانی (نگارش کردی: مێرداد) 
۱۱۷ میثاق عربی عهد و پیمان
۱۱۸ میثم  عربی  نام پسر یحیی از یاران علی (ع) 
۱۱۹ میحاد عربی تک تک، جداگانه
۱۲۰ میخائیل  عبری  معرب از عبری، میکائیل 
۱۲۱ میران فارسی،
عربی
میر (از عربی) + ان (فارسی)، امیران، نام روستایی در استان آذربایجان شرقی. بررسی کامل: اسم میران.
۱۲۲ میرزا  فارسی،
عربی 
= میر (از عربی) + زا (فارسی) به معنی شاهزاده و امیرزاده 
۱۲۳ میشواک کردی منطقه ای در کردستان
۱۲۴ میشه  اوستایی،
پهلوی 
مشی 
۱۲۵ میعاد عربی محل قرارگاه، وعده گاه
۱۲۶ میکائیل  عبری  معرب از عبری به معنای “کیست که شبیه خدا باشد؟”، یکی از فرشتگان مقرب خداوند که معروف است روزی زمینیان را می رساند.
۱۲۷ میکسا لاتین کودکی که نشان از بزرگان دارد، در مراجع لاتین این واژه به معنای ماکسیمیوس کوچک آمده است که خود ماکسمیوس یه معنای بزرگترین است.
۱۲۸ میلان  عربی  خواهش، میل، آرزو، صفت مشبه از میل. بررسی کامل: اسم میلان.
۱۲۹ مینوس یونانی در اساطیر یونانی نام پادشاه کرت پسر زئوس
www.NameFarsi.com

در ادامه لیست کامل نام های فارسی پسرانه با حرف میم قرار دارد. فهرستی از اسم پسر با م.

Iranian boy name

اسم پسر از م
نام پسرانه به م

ادامه: نام پسر فارسی با م

اسم پسر ایرانی با ن

اسم پسر با ن

لیست نام پسر ایرانی با حرف ن

نام پسر با ن
اسامی پسرانه با ن

نام پسر ایرانی با ن

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ن شروع می شوند:

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
۱ نادر اسم عربی   بی همتا، کمیاب، آنچه به ندرت یافت شود، نام مؤسس سلسله افشاریه.
۲ نادعلی عربی   علی را بخوان، نام دعایی.
۳ نادین سنسکریت، فارسی   پویا و پرتحرک، در جریان، جاری، الهه رودخانه.
۴ نادینوس آشوری   شاه بابل.
۵ ناصح الدین عربی   پنددهنده در دین، نصیحت کننده در دین.
۶ ناصر عربی   نصرت دهنده، یاری دهنده، کمک کننده.
۷ ناصرالدین عربی  یاری کننده دین، اسم پسر محمد شاه قاجار.
۸ ناضر عربی   شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز.
۹ ناهیرا آشوری   روشنایی، نور.
۱۰ نایب عربی  نماینده، جانشین، آنکه در غیاب کسی عهده دار مقام و مسئولیت اوست، عنوان دولتی و دیوانی در دوره حکومت قاجار.
۱۱ نبوت عربی   رسالت، پیغمبری، مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمانان (توحید، معاد، نبوت).
۱۲ نبی عربی   پیامبر خداوند، لقب پیامبر (ص).
۱۳ نجات عربی   رهایی، خلاصی، آزادی.
۱۴ نجات الله عربی   آن که خدا او را نجات داده است.
۱۵ نجف عربی   نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است.
۱۶ نجم الدین عربی   ستاره دین، آن که چون ستاره ای در دین می درخشد، نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم: نجم الدین رازی، دین دار خالص.
۱۷ نجیب عربی   شریف، اصیل، عفیف، پاکدامن.
۱۸ نجیب الدین عربی   اصیل و شریف در دین.
۱۹ ندیم عربی   همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان.
۲۰ نشاط عربی   شادی، خوشی، سرزندگی.
۲۱ نصر عربی   یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم، نام یکی از پادشاهان سامانی.
۲۲ نصرالدین عربی   یاری دادن به دین، از شخصیتهای افسانه ای.
۲۳ نصرالله عربی   یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و مترجم کلیله و دمنه: نصرالله منشی.
۲۴ نصرت الله عربی   یاری خداوند اسم دختر زیبا
۲۵ نصیر عربی   یاری دهنده، یاور، از نام های خداوند.
۲۶ نصیرا عربی   نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم.
۲۷ نصیرالدین عربی   یاری دهنده دین، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم، خواجه نصیرالدین طوسی.
۲۸ نضیر عربی   شاداب، سرسبز.
۲۹ نظام عربی  مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آنها نهاده شده است.
۳۰ نظام الدین عربی   موجب نظم و انظباط در دین.
۳۱ نظام الملک عربی   باعث نظم و سرزمین، اسم وزیر معروف سلجوقیان در قرن پنجم.
۳۲ نظرعلی عربی   چشم و دیده علی (ع).
۳۳ نعمان عربی   نام چندتن از پادشاهان حیره.
۳۴ نعمت عربی   آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود،عطا و بخشش.
۳۵ نعمت الله عربی   بخشش خداوند.
۳۶ نعیم عربی   نعمت، نرم و لطیف، از اسامی بهشت.
۳۷ نعیم الدین عربی   نعمت دین، اسم مذهبی.
۳۸ نعیما عربی   نعمت، تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم.
۳۹ نقدعلی عربی   مرکب از نقد (ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی.
۴۰ نقی عربی   پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان.
۴۱ نقی الدین عربی   برگزیده در دین.
۴۲ نوح عبری   معرب از عبری، راحت، اسم پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود و از هر حیوان یک جفت را سوار بر کشتی کرد و از طوفان نجاتشان داد، نام سوره ای در قرآن کریم.
۴۲ نوتریگا زرتشتی   = نوتریکا؛ نام برادر کوچکتر اشو زرتشت؛
۴۳ نورالدین عربی   روشنایی و فروغ دین، نام شاعر و نویسنده نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی.
۴۴ نورالله اسم عربی   نور و روشنایی و فروغ خداوند.
۴۵ نویان ترکی  امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک.
۴۶ نهام عربی  آهنگر، نجار، همچنین راهب دیر نشین.
۴۷ نیسان سریانی  نام دومین ماه فصل بهار، اردیبهشت، بارانی که در اردیبهشت می بارد، باران بهاری.
۴۸ نیکاو اوستایی،پهلوی  مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب در فارسی باستان است. آب شفاف و گوارا نام دختر ایرانی
۴۹ نیوان فارسی، کردی  مرد دلیر، شجاع، پهلوان.
۵۰ نیهاد کردی  نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده.
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ن

نظرسنجی اسم پسرانه با ن

شما از بین نام های پسرانه با حرف ن کدام اسم را بیشتر می پسندید؟ کدام اسم را دوست دارید اما در لیست بالا نیست؟ در قسمت نظرات اسم انتخابی خود را بنویسید.

اسم پسر ایرانی با ش

اسم پسر با ش

لیست نام پسر ایرانی با حرف ش

اسم با ش
اسم پسر ایرانی با ش

شامل اسم های پسرانه زیبا (ترکی، عربی و …) با حرف ش

ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ شادتگین فارسی، ترکی شاد (فارسی) + تگین (ترکی) = پهلوان شاد، از امیران دربار خوارزمشاه.
۲ شادلی  عربی  نام چندتن از بزرگان عرب. شادلی اسم دخترانه با ریشه ترکی هم هست.  اسم شادلی در حال حاضر فقط به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال کشور است. اسم شادلین هم به عنوان اسم دختر فارسی مورد تایید ثبت احوال کشور است.
۳ شادن عربی اسم پسرانه  دخترانه به معنی بچه آهو، زیبا و لطیف مانند بچه آهو، بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از مادر است. توجه شود که اسم شادن در حال حاضر فقط به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال کشور است.
۴ شار  عربی  عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (منطقه ای در عربستان کنونی).
۵ شارایل آشوری خدای پادشاه.
۶ شارو  کردی  بازمانده یا پنهان.
۷ شاروسین آشوری پادشاه مقدس.
۸ شاعی  عربی  شیعی.
۹ شاکر عربی شکرگزار، کسی که در حال شکر کردن است، معمولا منظور شکرگزاری در برابر خداوند است.
۱۰ شاکل  عربی  شبیه و مانند
۱۱ شامل عربی حاوی، دارنده، کامل، فراگیرنده، نام یکی از رهبران مذهبی و سران عشایر قفقاز.
۱۲ شانلی  عربی، ترکی  شان (عربی) + لی (ترکی)، مشهور، پرافتخار، شایان تحسین و مایه افتخار. توجه کنید که در حال حاضر این اسم برای دختر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است. شانلی یعنی افتخار آمیز. معروف.
۱۳ شانیا هندی اسم پسر به معنی کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست، مصمم، ثابت قدم.
۱۴ شاویس  فارسی، عربی  شا (فارسی) + ویس (عربی) مرکب از شاه + اویس (نام شخصی پارسا که از تابعین بوده است).
۱۵ شاه محمد فارسی، عربی شاه (فارسی) + محمد (عربی)، اسم نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه نیز بوده است.
۱۶ شاه مراد  فارسی، عربی  شاه (فارسی) + مراد (عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو .
۱۷ شاه هژبر فارسی، عربی شاه (فارسی) + هژبر (از عربی: هزبر) نام پسر پادشاه یمن .
۱۸ شاهارا  آشوری  حافظ شب های روزه داران 
۱۹ شاهد عربی زیبارو، محبوب، معشوق
۲۰ شاهر  عربی  مشهور، معروف، نامی
۲۱ شاهسون اسم ترکی شاه (فارسی) + سون (ترکی) = شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران.
۲۲ شاهقلی  فارسی، ترکی  شاه (فارسی) + قلی (ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه.
۲۳ شاهمیر فارسی، عربی شاه (فارسی) + میر (عربی)، امیرشاه، نام برادر میرک بیگ وزیر شاه اسماعیل صفوی.
۲۴ شایار  کردی  وزیر (نگارش کردی: شایار)
۲۵ شایرایا آشوری ستاره ناهید
۲۶ شبلی  عربی  نام عارف معروف قرن سوم و چهارم
۲۷ شبنا عبری جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
۲۸ شبیر  عربی  اسم پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل
۲۹ شجاع الدین عربی آن که در دفاع از دین شجاع است.
۳۰ شجاع الملک  عربی  آن که در دفاع از کشور شجاع است.
۳۱ شداد عبری نام فرزند عاد (ع)
۳۲ شرف  عربی  بزرگواری، برتری 
۳۳ شرف الدین عربی موجب آبروی دین و آیین
۳۴ شرف الزمان  عربی  موجب بزرگی عصر و روزگار 
۳۵ شریف عربی ارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در عربستان .
۳۶ شریف الدین  عربی  دارای دین و آیین پاک 
۳۷ شعبان عربی نام ماه هشتم از سال قمری
۳۸ شعیب  عبری  توشه دان، نام پدر همسر موسی (ع)، نام کوهی در یمن 
۳۹ شفا عربی بهبود یافتن از بیماری، تندرستی
۴۰ شفیع  عربی  شفاعت کننده، پایمرد 
۴۱ شقیق عربی نام یکی از سرداران علی (ع)
۴۲ شکرالله  عربی  سپاس خد ارا 
۴۳ شکرعلی عربی (به ضم شین) عربی مرکب از شکر (سپاس) + علی (بلندمرتبه)
۴۴ شکور  عربی  بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند 
۴۵ شکیل عربی زیبا، پسر خوش چهره
۴۶ شلیخا  عبری  سریانی نام یکی از حواریون عیسی (ع) 
۴۷ شماس سریانی خادم، عابد، طبقه و گروهی از روحانیون مسیحی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سردار ایرانی مسیحی در زمان پادشاهی نوشزاد فرزند انوشیروان پادشاه ساسانی.
۴۸ شمس  عربی  خورشید، اسم بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم.
۴۹ شمس الدین اسم عربی آفتاب دین، نام دو تن از پادشاهان آل کرت.
۵۰ شمس الهدی  عربی  خورشید هدایت 
۵۱ شمعون عبری شنونده، نام یکی از برادران یوسف (ع)
۵۲ شمیل  عربی  باد شمال، نام روستایی در نزدیکی بندرعباس.
۵۳ شمینه آشوری حاصلخیز، برکت یافته.
۵۴ شوان  کردی  گله بان، چوپان
۵۵ شورعلی فارسی، عربی شور (فارسی) + علی (عربی) مرکب از شور (هیجان ) + علی (بلندمرتبه)
۵۶ شوق علی  عربی  مرکب از شوق (هیجان) + علی (بلند مرتبه)، آنکه شوق دیدن حضرت علی (ع) را دارد.
۵۷ شهاب عربی شعله آتش، سنگ آسمانی، ستاره دنباله دار، شهاب معنی پادشاه آبها نیز می‌دهد.
۵۸ شهاب الدین  عربی  آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف قرن ششم، شهاب الدین سهره وردی.
۵۹ شهرتاش فارسی، ترکی شهر (فارسی) + تاش (ترکی) همسایه و همشهری.
۶۰ شهیر  عربی  معروف، نام آور، نامدار
۶۱ شیبان عربی از قبایل عرب
۶۲ شیبت  عربی  سفیدی مو، پیری
۶۳ شیث عبری نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت.
۶۴ شیراحمد  فارسی، عربی  شیر (فارسی) + احمد (عربی) مرکب از شیر (شجاع) + احمد (ستوده).
۶۵ شیرعلی فارسی، عربی شیر (فارسی) + علی (عربی) ، مرکب از شیر (شجاع) + علی (بلندمرتبه)، نام طایفه ای از طوایف کهگیلویه.
۶۶ شیرمحمد  فارسی، عربی  شیر (فارسی) + محمد (عربی) مرکب از شیر (شجاع) + محمد (ستوده).
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

◄ مشاهده ادامه: نام پسر فارسی با ش

اسم پسر با ش
نام پسرانه با حرف ش

نظرسنجی اسم

انتخاب شما کدام اسم هست؟ در قسمت نظرات بنویسید.

Boy names with R

اسم پسر با ر

لیست نام پسر ایرانی با حرف ر

شامل اسامی پسر ایرانی با حرف ر

این لیست شامل اسم های پسرونه با ر هست که بیشترشان ریشه عربی و کردی دارند. اسامی فارسی با حرف ر نیز در صفحه دیگر (پایین جدول) قابل دسترسی هستند.

به طور کلی اسامی پسرانه با حرف ر از نام های محبوب هستند. همانطور که در صفحه نام های فارسی با ر دیدید اسامی زیبایی برای پسر با حرف ر وجود دارند. پایین این جدول ادامه نام های زیبای پارسی با “ر” را نیز ببینید.

ردیف اسم پسر ریشه نام معنی اسم
۱ رئوف عربی بسیار مهربان، بخشنده و با محبت، از نامهای خداوند مهربان.
۲ رادعلی فارسی، عربی راد (فارسی) + علی (عربی)، علی جوانمرد، کسی که همانند علی (ع) جوانمرد است.
۳ رازاوه اسم کردی آراسته شده.
۴ راستین  فارسی در نهایت صداقت و راستی و درستی؛ حقیقی، واقعی. در قدیم معنی راست قامت هم می داده است. بررسی کامل: اسم راستین.
۵ راشد عربی آن که در راه راست است، دیندار، اسم یکی از خلفای عباسی.
۶ راشن عربی آرامنده، ثابت.
۷ راشین کردی توشه، هم چنین به معنی سبز و خرم اسم کردی دخترانه است.
۸ راما سنسکریت  یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی. راما در حال حاضر فقط به عنوان اسم دختر در ثبت احوال ایران به ثبت می رسد.
۹ رایا عبری آن که مورد توجه خداوند است، نام مردی از بنی اسرائیل؛ اسم دخترانه و پسر است و در حال حاضر ثبت احوال به عنوان اسم دختر می پذیرد. بررسی کامل: اسم رایا.
۱۰ رایکا گیلکی محبوب و معشوق.
۱۱ رایمون فارسی، گیلکی پسر باهوش. متاسفانه در حال حاضر از اسامی مورد تایید ثبت احوال نیست. بررسی کامل: اسم رایمون.
۱۲ ربن کردی یکدست، یک اندازه (نگارش کردی: رهبهن).
۱۳ ربیع عربی بهار.
۱۴ رجا عربی امیدواری، امید.
۱۵ رجب عربی نام ماه هفتم از سال قمری.
۱۶ رحمان عربی مهربان، بخشاینده، از نام های خداوند.
۱۷ رحمت عربی مهربانی، رحم، مهربانی و عفو مخصوص خداوند.
۱۸ رحمت الله عربی بخشش خداوند.
۱۹ رحیم عربی مهربان، از نام های خداوند.
۲۰ رزاق عربی روزی دهنده، از اسامی خداوند.
۲۱ رزق الله عربی روزی ای که خداوند می دهد.
۲۲ رزین عربی محکم، استوار، متین، باوقار.
۲۳ رسام عربی رسم کننده، نقاش.
۲۴ رسول عربی پیغمبر، قاصد، پیک.
۲۵ رشید عربی هدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر، از نام های خداوند.
۲۶ رشیدا فارسی، عربی  رشید (عربی) + ا (فارسی) ؛ اسم یکی از استادان خط نستعلیق در قرن یازدهم که خواهرزاده و شاگرد میرعماد بوده است.
۲۷ رشیدالدین عربی آن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است، نام نویسنده و شاعر مشهور قرن پنجم و ششم ملقب به وطواط.
۲۸ رضا عربی خشنودی، رضایت، خشنود، راضی، نام امام هشتم شیعیان اسم پسر ایرانی
۲۹ رضی عربی راضی و خشنود.
۳۰ رضی الدین عربی پسندیده دین، نام دانشمند و شاعر قرن ششم.
۳۱ رعد عربی صدای حاصل از برخورد دو قطعه ابر، سوره ایی در قرآن کریم نیز به همین نام است.
۳۲ رفیع عربی مرتفع، بلند، ارزشمند، بلندمرتبه، عالی.
۳۳ رفیع الدین عربی دارای مقام و مرتبه بلند در دین.
۳۴ رکن الدین عربی پایه و اساس دین.
۳۵ رمضان عربی سنگ گرم و سوزان، نام ماه نهم از سال قمری.
۳۶ روجیار کردی روژیار. روجیار یا روژیار یعنی روزگار، آفتاب.
۳۷ روح الامین عربی نام دیگر جبرئیل، فرشته وحی.
۳۸ روح الدین عربی آن که روح دین است.
۳۹ روح الله عربی روح خداوند، لقب عیسی (ع).
۴۰ روژمان کردی روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.
۴۱ ریاض اسم عربی روضه ها، باغ ها.
www.NameFarsi.com

نام پسر فارسی با ر

نام پسر با ر
نام پسر با حرف ر اسم پسرانه از ر

همانطور که مشاهده کردید، بیشتر اسامی غیر فارسی با حرف ر، ریشه عربی دارند. کدام اسم پسر در لیست بالا را بیشتر می پسندید؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

Boy names with D

اسم پسر با د

لیست نام پسر ایرانی با حرف دال

شامل اسم های پسر ایرانی با ریشه های کردی، عبری، عربی، فارسی-عربی. اسم پسر فارسی با حرف د را در صفحه بعدی ببینید. (زیر جدول این صفحه لینک آن هست). از محبوب ترین اسم های پسرانه با حرف د در این بین می توان به اسم های دانیال و داود اشاره کرد. درباره اسم دایان هم باید اضافه کنیم که این اسم در حال حاضر برای دختر قابل ثبت است. اگر اسم زیبای دیگری از حرف د می شناسید در قسمت نظرات بنویسید. بخصوص اسم های کردی، اسم های لری و اسم های ترکی.

اسم پسرانه با د
نام پسر از د

لیست اسم های پسرانه با حرف د

ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ داتان عبری مربوط به چشم، نام یکی از رؤسای یهود
۲ دادعلی  فارسی- عربی  داد (فارسی) + علی (عربی)، داده علی (ع)، آن که عدل و دادی چون علی (ع) دارد.
۳ دادیار کردی اسم پسرانه  حامی قانون، مجری عدالت (نگارش کردی: دادیار)
۴ دان  عبری  قاضی، داور، نام یکی از پسران یعقوب (ع)
۵ دانیال عبری خدا حاکم من است‌، اسم یکی از چهار پیامبر مذکور در عهد عتیق
۶ داود  عبری  داوود
۷ داورا آشوری دشت
۸ داوود  عبری  محبوب، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب صدای خوب و نواختن بربط شهرت دارد.
۹ داوید عبری داوود
۱۰ دایان  ترکی  اسم پسرانه  سرافرازی. در منابع ترکی این اسم پسرانه است. حال آنکه این اسم در کردی نامی دخترانه است. بررسی تخصصی اسم دایان را ببینید.
۱۱ دوست محمد فارسی- عربی دوست (فارسی) + محمد (عربی) دوستدار محمد (ص)
۱۲ دوستعلی  فارسی- عربی  دوست (فارسی) + علی (عربی) دوستدار علی (ع)
۱۳ دومان ترکی مه، غبار
۱۴ دها  عربی  زیرکی، هوشمندی
۱۵ دین محمد فارسی- عربی دین (فارسی) + محمد (عربی)، دارای دین حضرت محمد (ص)، نام یکی از پادشاهان ازبک
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

نام پسر فارسی با د