مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

ریشه اسم

اسم عربی و عبری

ریشه نام ها را بهتر بشناسیم

در این سال ها که در وبسایت و اینستاگرام نام فارسی در خدمت دوستان گرامی در زمینه ارائه اطلاعات دقیق در مورد اسمهای ایرانی و بین المللی دختر و پسر (معنی، ریشه، تاریخچه و تلفظ اسم) بوده ایم، چندین بار مشاهده کردیم که دوستان اسم های عبری را عربی می دانند و برخی از عزیزان تا به حال واژه عبری را نشنیده اند.

زبان عبری و زبان عربی متفاوت اند!

زبان عبری زبانی متفاوت از زبان عربی است. خیلی از نامهای ایرانی و بین المللی ریشه عبری دارند. اسمهایی مثل مریم، سارا، راحیل و … نامهایی با ریشه عبری هستند. حال آنکه با نامهای عربی قطعا آشنایی دارید، نام هایی مثل محمد، علی، امین، رضا و … و البته خیلی از اسمها که در اینستاگرام نام فارسی هم معرفی شدند چرا که خیلی از دوستان می گماشتند که اسم فارسی هستند اما در واقع ریشه عربی دارند.

زبان عبری و عربی

عبری و عربی

اسم های عربی را بیشتر به عنوان اسم های مذهبی می شناسیم. نامهایی که در دهه ۶۰ به قبل خیلی رایج تر شدند و امروزه طبق مشاهدات افراد کمتری تمایل به انتخاب این نامها برای فرزند خود دارند (حتی افراد مذهبی در ایران) و تمایل افراد به انتخاب اسمهای فارسی و نام های اصیل ایرانی که کمتر شنیده شده اند و به اصطلاح اسم جدید هستند بیشتر شده است.

اسم پسر با گ

اسم پسر فارسی با حرف گ

اسم با گ

اسم پسرانه با حرف گ

ردیف اسم معنی
۱ گرازه   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
۲ گرامی   محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه
کیانی
۳ گرانخوار   از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی
۴ گراهون   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی
۵ گردآزاد   پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران
۶ گرداب   از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان
نامدار
۷ گردگیر   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی
۸ گردو   از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار ساسانی
۹ گرزم   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۰ گرزن   تاجی که شاهان بر سر می گذاشتند
۱۱ گرستون   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری
۱۲ گرسیوز   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران
سپاه وی
۱۳ گرشاسب   دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان
شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی
۱۴ گرگین   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس
پادشاه کیانی
۱۵ گرمانک   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران
ضحاک
۱۶ گرمایل   گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست
ماران ضحاک
۱۷ گروخان   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه
کیانی
۱۸ گروی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی
۱۹ گژدهم   از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی
۲۰ گستهم   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار
ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی
۲۱ گشتاسب   گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ
پادشاه کیانی
۲۲ گشتاسپ   دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه
کیانی
۲۳ گشسپ   از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی
۲۴ گشواد   کشواد
۲۵ گل بالا  کسی که قد و قامتش مانند گل زیباست.
۲۶ گلباد   کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
۲۷ گلشاه   نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان
۲۸ گلگله   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان
افراسیاب تورانی
۲۹ گلینوش   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانی
۳۰ گودرز   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و
همزمان با رستم پهلوان شاهنامه
۳۱ گورنگ   نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان
۳۲ گوشیار   نام حکیمی از فارس، اسم فارسی
۳۳ گهار   از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی
۳۴ گیارنگ   کیارنگ، سردار و فرمانده
۳۵ گیلو   نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین
۳۶ گیو   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان
کیکاووس پادشاه کیانی
NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با گ

نام پسرانه با گ

اسم پسر با گ