اسامی اوستایی

اسم های اوستایی

همانطور که در مطالب قبلی “NameFarsi.com” گفتیم، نام های ایرانی زیبا که در گذشته تا به امروز برای نامگذاری نام دختر و پسر انتخاب می شده و می شوند دارای ریشه های مختلفی بوده اند. خیلی از نام ها همانند خیلی از واژگان مصطلح در میان ایرانیان و فارسی زبانان ریشه در دیگر زبان های باستانی مثل اوستایی، سنسکریت، عبری و … دارند.

اسامی اوستایی

در قسمت زبان های باستانی هم گفتیم که اوستایی یکی از زبان های باستانی و کهن ایرانیان است و خیلی از نام های ایرانی اصیل ریشه اوستایی دارند.

اسامی اوستایی
اسم اوستایی

متاسفانه خیلی از ایرانیان، با اسم های اصیل ایرانی که ریشه اصلیشان اوستایی هست آشنایی ندارند. باید بدانیم خیلی از اسم های ایرانی و علاوه بر آن خیلی از واژگانی که امروزه ما از آن در گفتار خود استفاده می کنیم ریشه اوستایی دارند. اگر وسعت دید خود را نیز کمی بیشتر کنیم می بینیم که بسیاری از واژگان حتی غربی که ریشه یونانی و رومی دارند نیز تشابهات بسیار و اشتراکاتی با واژه های فارسی و اوستایی دارند. این بحث از چارچوب این مطلب کمی خارج می رود. اما حقیقتی انکار نشدنی است. اما نکته بد آن عدم آگاهی و شناخت ایرانیان از این مساله هست. دلیلش هم همانطور که بارها در وبسایت نام فارسی و اینستاگرام اشاره کردیم عدم مطالعه است.

در ادامه بنا به درخواست همراهان نام فارسی، لیست نام های اوستایی به همراه معنی شان را قرار داده ایم:

نام های اوستایی دختر و پسر

نام اوستاییمعنی اسم
آتبیناسم اوستایی، āthvoya) 1- به معنی از خاندانِ «آثویه»؛ ۲- (در دساتیر)
آترینا(آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین.
آتین(در زند و پازند) ۱- موجود شده، پیدا گردیده؛ ۲- به هم رسیده.
آرادمعنی آراد
آرتانام اوستایی مقدس، راست گفتار، درست کردار.
آرشاسم اوستايي ۱- درخشنده؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام یکی از تیراندازان زمان منوچهر
آرمیتانام اوستایی دختر به معنی پارسا، پاک، فروتن.
آسناارفع، بلندتر، عالیتر.
آسو۱- (در کردی) به معنی افق طلایی؛ ۲- (در پهلوی) صورت پهلوی واژه «آهو».
آناهیت(اسم اوستایی دخترانه معادل نام محبوب آناهیتا.
آناهیتا بی آلایش، پاک، به دور از آلودگی و ناپاکی؛ ۲- (در اساطیر)
آناهید= آناهیتا
آنیتااسم اوستایی دختر. آنیتا یعنی آراستگی، مهربانی، خوشرویی.
آویددانش، خرد، عقل. در زبان اوستایی کلمه‌های «آوید، وید، ویدا»
اَروند(اوستایی، aurvant) (در تفسیر پهلوی، arvand) 1- تند، تیز، چالاک، دلیر.
اسفند(اوستایی) ۱- (= اسپند) مقدس؛ ۲- (در گاه شماری) ماه دوازدهم از سال شمسی
اسفندیار(اوستایی) ۱- مقدس آفریده یا آفریده (خرد) پاک؛ ۲- (اَعلام) (در شاهنامه)
الوند(در اوستا) ۱- تندمند و دارای تندی و تیزی؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام کوهی است.
امیرسام(عربی ـ اوستایی) از نام‌های مرکب، امیر و سام.
اوستانام اوستایی پسر به معنی ۱- اساس، بنیاد، پناه، یاوری؛ ۲- (اَعلام) ۱) کتاب مقدس ایرانی
اهورااسم پسرانه اوستایی. (در ادیان) به لغت اوستا وجود مطلق و هستی بخش اهورا مزدا هستی
بامی(اوستایی) ۱- درخشان؛ ۲- (اَعلام) ۱) لقب شهر بلخ؛ ۲) صفت شهر اوشیدر.
بردیا۱- (در یونانی، smeydis)؛ ۲- (در اوستایی) به معنای «بلند پایه».
برزو۱- (اوستایی) تنومند، بلند پایه؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام پسر سهراب پسر رستم
بلاش۱- از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم پادشاه ساسانی و نوزده
بهرام۱- به معنای «در هم شکننده مقاومت»؛ ۲- (در گزارش پهلوی اوستا، varhrān،v
بهمن۱- (در اوستایی، vohumana)؛ ۲-(در پهلوی، vahuman) نیک اندیش، به منش
پرشان(از اوستایی، paršāna)، رزمجو .
پروین(اوستایی) ۱- (در نجوم) دسته‌ای از شش ستاره درخشان در صورت فلکیِ ثور.
پشوتن۱- فداکار؛ ۲- (در اوستایی، pesho tanu) به معنی محکوم تن.
تهمورث(در اوستایی، taxmo urupa) (= طهمورث) ۱- به معنی قوی جثه و نیرومند.
جاماسب(اوستایی، jāmāspa) 1- به معنای دارای اسب درخشان؛ ۲- (اَعلام) نام برادر.
چمران(اَعلام) ۱) نام پارسایی در یشتِ سیزدهم (اوستا) ؛ ۲) چمران (= مصطفی چمر
خجسته(اوستایی) ۱- مبارک، فرخنده؛ ۲- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه نو
NameFarsi.com
دیانا۱- (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره‌های رومی) الهه ماه
دینا۱- داور، داوری؛ ۲- ‌(در اوستایی) دین؛ ۳- (در عبری) (= دینه) انتقام یاف
رانیکا(اوستایی) پسندیده و دوست داشتنی.
رشنکنامی اوستایی (زردشتی) به معنی ۱- روشن؛ ۲- (در گیاه شناسی) نام گیاهی است (شاتل)؛ ۳- (اَعلام)
زرتشت۱- دارنده شتر زرد، زردشت؛ ۲- (اَعلام) پیامبر ایران باستان از خانواده‌. توضیح کاملتر: اسم زرتشت.
زریر۱- تیز خاطر؛ ۲- سبک روح؛ ۳- نام گیاهی (اسپرک)؛ ۴- (در اوستا)
ساتیار(اوستایی) از نام‌های زرتشتی که گونه دیگر آن به نظر میرسد سادیار باشد. هم چنین از سرداران داریوش هخامنشی بوده است.
سام(در اوستایی) ۱- به معنی سیاه؛ ۲- نام خانواده‌ای ایرانی
ساینا۱- (اَعلام) نام خاندانی از موبدان زرتشتی؛ ۲- (در طبری) ساکت 
سپنتا پاک و مقدس.
سوشیانت(اسم اوستایی) ۱- به معنی نجات دهنده؛ ۲- (اَعلام) منجی موعود در دین زرتشتی.
شمیسا(= شمسا)
فرهام(اوستایی) نیک اندیش. از واژه (اوستایی) «فرایوهومت».
کارن(= قارِن)، ن قارِن. اسم پسر محبوب در دهه اخیر.
کیارش(از کی + آرش)، ۱- در اوستا «kavi arshan» به معنی کی و شهریار دلیر.
کیومرث(= گیومرت)، ۱- زنده فانی. جزء اول «گیو» و «گیه» به معنی جان و زندگی .
لهراسب۱- در اوستایی به معنی صاحب اسب تندرو. ۲- صفتی برای خورشید.
مایا۱- اسم اوستايي. مایا یعنی منش نیک، بخشنده. ۲- (اَعلام) ۱) (در روم باستان) اِلهه.
اینستاگرام نام فارسی را ببینید.
مزدانام اوستايي ۱- به معنی دانا ؛ ۲- (در ادیان) در آیین زرتشتی به خدا اطلاق 
مزدک(= مژدک) (اَعلام) مزدک: [قرن ۶ میلادی] پسر بامداد است که گوین
مهرآذر(مهر = مهربانی و محبت + آذر = آتش)، ۱- آتشِ مهربانی و محبت؛
مهیااسم دختر اوستایی، بزرگ.
میترا(اوستایی) ۱- مهر، خورشید؛ ۲- پیمان؛ ۳- (= مهر)،   مهر.
مینودر ادیان بهشت و فردوس را گویند؛ در زبان پهلوی این واژه مینوک و صورت اوستایی
ناهیددر نجوم به سیاره زهره گویند؛ دومین سیاره منظومه شمسی به نسبت فاصله از خورشید.
نرسی(اوستایی) این نام شاید “جلوه مرد” یا “جلوه مردمان” باشد،
نریمان(= نیرم) به معنی نر منش، مرد سرشت و دلیر و پهلوان؛
وستااسم دختر اوستایی ۱- (= اوستا) اوستا؛ ۲- (در ادیان) کتاب مقدس زردشتیان.
وندا۱- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ ۲- (در اوستا) ستایش کننده، نیایش کننده.
ویانا(نام اوستایی) فرزانگی، بخردی، دانایی.
ویوناوَیُو (در سنسکریت) = عروس و (در اوستایی) = ازدواج کردن + نا
هرمز(اوستایی) (= ارمز، ارمزد، اورمزد، هورمز و هورمزد)، (در ادیان) اهورام
هورا۱- (در سانسکریت) سورا (هورا) یک قسم شربت است که در بند چهار آفرینگان.
هیربد۱- آموزگار، معلم؛ ۲- شاگرد، آموزنده؛ ۳- رئیس آتشکده
یانااسم زیبای اوستایی به معنی نیکی رسان، نکویی بخش؛ ۲- (در ترکی) در حال اشتعال.
یسنااسم اوستایی دختر هم ریشه با یشت، در لغت به معنی پرستش، ستایش، نماز، جشن. یسنا از نام هایی هست در دهه اخیر بسیار نزد ایرانیان محبوب شد.

* اگر اسم با ریشه اوستایی را سراغ دارید که در لیست بالا نیامده است، در قسمت نظرات بنویسید تا در اولین فرصت روی وبسایت نامفارسی قرار گیرد.

شاد باشید و خوشنام | نام فارسی دات کام

4 نظر برای “اسم های اوستایی”

  1. سلام من اسمم آتینا هست اوستایی هم هست به معنی گل نیلوفر ولی چرا نیست؟؟

  2. عالی بود. سپاس از اسم‌های اوستایی که ریشه در تاریخ ایران دارند.

  3. آویستا هم همان اسم ودخترانه ی زیبا از مشتقات اوستا به معنی خردمند و آگاهی دهنده و هدایت شده با کتاب مقدس است…اوستا پسرانه و ویستا و آویستا ودخترانه ی این نامند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *